Xây dựng Đảng

Ngành Công Thương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Ngành Công Thương đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện hại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Trung)

TTXVN - Ngày 24/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8).

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhìn lại 10 năm thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Đảng, Nhà nước, ngành Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế thời gian tới. Từ đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi, toàn diện Nghị quyết của Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và thành quả to lớn mà ngành Công Thương đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, bài bản, chất lượng tốt. Ngành đã phát huy vai trò, vị trí đầu tàu, là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đi đầu trong công tác hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện hại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, ngày càng hiện đại.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, sâu sắc, có trách nhiệm của các đại biểu, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cụ thể, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Công Thương cần có các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng cường liên kết, chuyển giao, chuyển đổi công nghệ giữa công nghiệp dân sinh và công nghiệp quốc phòng; tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Trung ương và Bộ Chính trị, trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm nền tảng, gắn kết chặt chẽ với lợi ích quốc gia để đảm bảo an ninh quốc gia; thực hiện tốt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương bày tỏ tin tưởng, trong giai đoạn phát triển mới, ngành Công Thương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm quốc phòng - an ninh./.

Phan Phương

Xem thêm