Chính phủ hành động

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023: Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công (Phần cuối)

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 622/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

TTXVN - Nội dung Nghị quyết nêu rõ:

II. Về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 622/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Chương trình); yêu cầu:

1. Bộ Tài chính bám sát Đề án để có phương án huy động nguồn lực thực hiện Chương trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; có giải pháp phù hợp để đáp ứng kịp thời nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 31/2022/NĐ-CP trong tháng 02 năm 2023 để tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống các ngân hàng thương mại; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cho điều chuyển phần dự toán không sử dụng hết sang các nhiệm vụ chi hoặc hình thức hỗ trợ phù hợp khác.

3. Các bộ, cơ quan, địa phương:

a. Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án đầu tư đủ thủ tục đầu tư thuộc Chương trình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; tiếp tục hoàn thiện thủ tục gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 đối với số vốn 14.151 tỷ đồng còn lại; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp không được phân bổ do không đáp ứng đúng thời hạn quy định.

b. Bố trí đủ kế hoạch vốn năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình, điều hòa linh hoạt vốn giữa Chương trình và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn của Chương trình trong năm 2023.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan đề xuất phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đề xuất phương án chuyển hướng hỗ trợ thiết bị cho các học sinh, sinh viên hộ nghèo tiếp cận thông tin từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 02 năm 2023.

6. Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, tổng hợp tình hình phân bổ chi tiết, giải ngân nguồn vốn của Chương trình trong kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 của các bộ, cơ quan, địa phương; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hằng tháng.

7. Bộ Y tế báo cáo cụ thể về tính khả thi, việc hoàn thiện phương án phân bổ vốn 832 tỷ đồng cho các dự án thuộc lĩnh vực y tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 02 năm 2023.

III. Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 623/BC-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương:

1. Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Thủ tướng Chính phủ giao và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đôn đốc, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý đối với các khoản mà các bộ, cơ quan, địa phương chưa phân bổ chi tiết theo quy định; khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để nhanh chóng triển khai làm việc, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023.

2. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhất là đối với các công trình dự án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng và hạ tầng đô thị lớn, các dự án đường sắt đô thị, các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, các dự án sản xuất trong nước...; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách, công tác giải phóng mặt bằng, tiếp cận vốn theo nguyên tắc cấp nào ban hành, cấp đó phải tháo gỡ, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp trên trực tiếp; đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyển trách, công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công, khả năng tham gia của cộng đồng vào việc giám sát các dự án đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục về đầu tư công và thanh toán vốn đầu tư công theo quy định.

IV. Về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Chính phủ cơ bản thống nhất với báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia tại Tờ trình số 620/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 02 năm 2023; yêu cầu:

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc khẩn trương chỉ đạo xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023.

2. Ủy ban Dân tộc khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023 về xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 343/TB- VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung chương trình mục tiêu quốc gia) chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương:

a. Đôn đốc các cơ quan chủ Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan liên quan hoàn thành ngay việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương, bảo đảm giải ngân đúng tiến độ đã đề ra, không để xảy ra tham nhũng, thất thoát, tiêu cực.

b. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tư pháp và cơ quan liên quan tổng hợp kiến nghị của các địa phương về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình, đề xuất cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành và giải pháp cụ thể để xử lý và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương tại Phiên họp thứ 3 trong tháng 02 năm 2023.

c. Khẩn trương báo cáo làm rõ ảnh hưởng của việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ, việc xác định căn cứ để phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2021, 2025 còn lại của ba Chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 486/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 01 năm 2023.

d. Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 19/TB-VPCP ngày 01 tháng 01 năm 2023 về giao kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

4. Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý vận hành công trình và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Điều 38 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 15/2/2023.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; hoàn thành trong Quý I năm 2023; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng, báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan chủ chương trình.

V. Về việc xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia

Chính phủ thống nhất với đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 99/BCA-C06- H01 ngày 29 tháng 01 năm 2023 về sự cần thiết xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia; việc xây dựng Trung tâm này là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và xu thế phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên thế giới, giải quyết vấn đề thực tiễn tại Việt Nam về phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ, lộ trình thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan; tận dụng tối đa hạ tầng, cơ sở dữ liệu, trang thiết bị sẵn có, tiết kiệm tối đa chi phí.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Đề án, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trước khi trình xin chủ trương của Bộ Chính trị theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Chính trị, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 30 tháng 4 năm 2023; song song với quá trình xây dựng Đề án, cần chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm hoàn thành sớm nhất việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, và các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan đến việc triển khai và quản trị, vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (bao gồm cả các văn bản quy phạm pháp luật đang trình phê duyệt).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tham mưu, bố trí nguồn lực đầy đủ, kịp thời để đảm bảo triển khai thực hiện Đề án theo đúng tiến độ.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó tổng hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an đề xuất triển khai vào Quy hoạch.

5. Tổ công tác triển khai Đề án 06 chỉ đạo tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các Dự án thành phần của Đề án. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này./.

(Hết)

Xem thêm