Thực thi chính sách

Phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản, chính sách ở Lào Cai

Lào Cai

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã đóng góp tích cực vào việc triển khai, hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản, chính sách trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - "Công tác giám sát, phản biện xã hội tại Lào Cai đạt kết quả tốt", đây là đánh giá của Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại buổi kiểm tra, khảo sát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 về quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam ngày 25/4 tại tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã đóng góp tích cực vào việc triển khai, hoàn thiện và phát huy hiệu lực, hiệu quả của các văn bản, chính sách trên địa bàn. Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã có sự phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy Ban nhân dân các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai cần tiếp tục quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 403. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải phối hợp chặt chẽ hơn để hoạt động giám sát cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; phát huy tối đa sự tham gia của các chuyên gia, hội đồng tư vấn để hoạt động giám sát phong phú, chất lượng; chú trọng giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng; lựa chọn các nội dung giám sát phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn….

Trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai tổ chức quán triệt tới toàn thể các tổ chức thành viên, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về nội dung cơ bản của Nghị quyết liên tịch số 403 và Thông tri hướng dẫn số 23 để thực hiện, đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Cùng với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai thường xuyên quán triệt cho các tổ chức thành viên và Mặt trận Tổ quốc cấp huyện quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết liên tịch số 403 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân nắm rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết nhằm tăng cường sự thống nhất và đồng thuận cao của các cấp, các ngành và nhân dân trong triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và giữa ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng và ban hành các nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp. Hằng năm, các cơ quan phối hợp đều triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được triển khai thống nhất, hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp được phát huy, chất lượng giám sát, phản biện xã hội được nâng cao và đi vào chiều sâu.

Từ năm 2018 đến năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đã thực hiện 1.293 cuộc giám sát bằng đoàn giám sát; giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân là 1.425 cuộc, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện 1.222 cuộc; đã tổ chức 21 hội nghị phản biện xã hội và tham gia góp ý kiến; gửi 138 dự thảo văn bản phản biện đến chuyên gia lĩnh vực, hội đồng tư vấn để lấy ý kiến tham gia.

Kết thúc các cuộc giám sát, hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đều có thông báo kết quả giám sát đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giám sát, kiến nghị với chính quyền, các cơ quan có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế hoặc sửa đổi văn bản cho phù hợp với thực tế, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Tại buổi làm việc, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị Đoàn công tác một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 403, Thông tri số 23/TTr-MTTQ-BTT ngày 21/7/2017 về hướng dẫn quy trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Nghị quyết liên tịch 403. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam có hướng dẫn phù hợp hơn về căn cứ giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý kiến với Bộ Tài chính, điều chỉnh Thông tư số 337/TT-BTC ngày 28/12/2016 theo hướng nâng mức kinh phí chi bồi dưỡng cho thành viên giám sát.../.

Hồng Ninh

Xem thêm