Thời sự

Phát huy vai trò tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Hà Nội

Trong 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW được thành phố Hà Nội triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với cơ chế đặc thù của thành phố và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. 
Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Chỉ thị số 40-CT/TW đã đi vào cuộc sống, mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đây là ý kiến được Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn khẳng định tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 9/7.

Toàn thành phố đang quản lý và thực hiện cho vay 19 chương trình tín dụng chính sách; doanh số cho vay 10 năm giai đoạn 2015 đến 30/4/2024 là 38.759 tỷ đồng với 1.031.013 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 28.078 tỷ đồng. Tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng đến 30/4/2024 đạt 15.397 tỷ đồng với 272.412 khách hàng đang vay vốn, tăng 10.676 tỷ đồng so với đầu năm 2014.

Cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương, hằng năm HĐND, UBND các cấp đã quan tâm bố trí ngân sách chuyển vốn ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đạt 15.452 tỷ đồng, tăng 10.715 tỷ đồng (226%) so với năm 2014.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, trong 10 năm qua, Chỉ thị số 40-CT/TW được triển khai nghiêm túc, bài bản, gắn với cơ chế đặc thù của thành phố Hà Nội. Qua đó đã tập hợp được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách; góp phần triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của thành phố về giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và đẩy lùi tín dụng đen, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, chủ trương của thành phố về tín dụng chính sách xã hội, nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, nhất là công tác kiểm tra của Ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp; tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách của thành phố hằng năm, UBND thành phố tiếp tục nghiên cứu chuyển một phần ngân sách sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho người dân vay vốn. Các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn kết giữa đầu tư các mô hình kinh tế với việc triển khai tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung công việc được ủy thác, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, chính quyền địa phương trong việc quản lý và củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần xác định việc tổ chức thực hiện tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và trong từng giai đoạn; đưa nội dung triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội gắn với bố trí nguồn lực tại địa phương, coi đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, lâu dài để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý và sử dụng vốn hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách trên địa bàn./.

Tuyết Mai

Tin liên quan

Xem thêm