Chỉ đạo, Điều hành

Phát triển văn học, nghệ thuật góp phần quảng bá quê hương, con người An Giang

An Giang

Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho văn nghệ sĩ được An Giang quan tâm, nhất là bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN).

TTXVN - Ngày 13/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 14/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Bà Thái Thúy Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết: Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, kiến thức cho văn nghệ sĩ được quan tâm, nhất là bồi dưỡng các tài năng trẻ. Hoạt động sáng tạo, sáng tác văn học nghệ thuật trên địa bàn phát triển sôi động, có nhiều tác phẩm giá trị. Phong trào văn nghệ quần chúng được duy trì, phát triển rộng khắp; quyền tự do sáng tạo được tôn trọng; không khí dân chủ được mở rộng.

Theo bà Thái Thúy Xuân, khuynh hướng sáng tác của các văn nghệ sĩ từng bước bắt kịp và hòa cùng dòng chảy cả nước; có nhiều tác phẩm ca ngợi, cổ vũ tinh thần lao động, sản xuất, đồng thời phản ánh những mặt trái, phê phán cái xấu; hoạt động quảng bá, phổ biến các tác phẩm đa dạng, phong phú. Qua đó, có hàng trăm tác phẩm đạt giải thưởng trong nước và quốc tế; nhiều văn nghệ sĩ được tôn vinh, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ sĩ Ưu tú và đạt nhiều hình thức khen thưởng ở các cấp. Đặc biệt, nhân sự kiện 190 năm Ngày thành lập tỉnh, An Giang đã tổ chức sáng tác ca khúc về tỉnh, góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tốt đẹp về vùng đất và con người An Giang.   

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN).

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của tỉnh thời gian qua. Để việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 20-CTr/TU trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, Bí thư Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đưa mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm tại địa phương, đơn vị; tiếp tục duy trì tổ chức gặp mặt để kịp thời lắng nghe, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật; huy động nhiều nguồn lực đầu tư, xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa; quan tâm chế độ đãi ngộ, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật; tăng cường xã hội hóa sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Cùng với đó, tăng cường phối hợp thẩm định sản phẩm văn học, nghệ thuật; thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn sự xâm nhập văn hóa phẩm độc hại, trái với thuần phong mỹ tục; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các địa phương tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật; tăng cường tuyên truyền và giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, giá trị chân - thiện - mỹ cho thanh niên; khuyến khích quần chúng tham gia sáng tạo, bảo tồn, gìn giữ, phát huy các di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống của dân tộc và của tỉnh.

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả hoạt động các tổ chức thành viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Liên hiệp quan tâm, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với quê hương, thực tiễn cuộc sống để tạo ra những tác phẩm có giá trị; tạo điều kiện để nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN).

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh An Giang đã thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động số 20-CTr/TU, đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Lĩnh vực văn học nghệ thuật được đầu tư gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hóa, xã hội của từng ngành, địa phương. Tỉnh duy trì việc định kỳ tổ chức gặp gỡ, nhằm động viên, cổ vũ và lắng nghe, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của văn nghệ sĩ. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ trên địa bàn An Giang được tăng cường. Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hiện có 8 chuyên ngành, có 11 Hội Văn học nghệ thuật cấp huyện, với 121 hội viên ở các chuyên ngành Trung ương, 532 hội viên tỉnh và 894 hội viên cấp huyện.

Dịp này, có 15 tập thể và 23 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vì đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới./.

Thanh Sang

Xem thêm