Xây dựng Đảng

Quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quảng Ngãi

Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng sau 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là một bước tiến rất dài, quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học truyền đạt nội dung cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

TTXVN - Ngày 7/4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung hai cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Truyền đạt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên rất quan tâm tới cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách ra đời trong hoàn cảnh nước ta đạt được nhiều kết quả quan trọng sau 10 năm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó là một bước tiến rất dài, quan trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, quá trình biên soạn sách được thực hiện trong một năm, cuốn sách gồm 3 phần với 600 trang. Phần thứ nhất "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam” gồm bài viết tổng quan "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!" của Tổng Bí thư đánh giá lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Phần thứ hai với chủ đề "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc" tuyển chọn các bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", trích đăng ý kiến của tầng lớp nhân dân về tình yêu kính trọng của các tầng lớp nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Giá trị cốt lõi của cuốn sách là cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, tài liệu quý dành cho người lãnh đạo, những người trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Việc giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư cũng là dịp đưa tư tưởng tình cảm của Tổng Bí thư đến các địa phương, đồng bào các dân tộc của Quảng Ngãi.

Tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Phòng, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt nội dung sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” đến đại biểu tham dự.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định của người đứng đầu Đảng ta về tư duy lý luận, nhận thức chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn cũng như về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi bộ, tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân. Hình thức tổ chức phải phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động triển khai sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và địa phương, cơ quan, đơn vị, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong hai tác phẩm. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo ra động lực mới “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đặc biệt, đưa việc tuyên truyền, giới thiệu hai tác phẩm vào nội dung sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ; tổ chức cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề và nội dung hai tác phẩm (đối với địa phương, cơ quan, đơn vị có điều kiện) hoặc hình thức khác sáng tạo, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế./.

Văn Cường

Xem thêm