Xây dựng Đảng

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tháng 5 và 6/2024.

Quang cảnh Hội nghị. 
Ảnh: Trần Phương/TTXVN

TTXVN - Chiều 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 4/2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề: "Phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, sáng tạo, có tính cạnh tranh cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"; "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên trong tình hình mới gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới".

Định hướng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tháng 5 và 6/2024, Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 "Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương" trọng tâm là "Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống".

Đảng ủy Khối cũng đề nghị cấp ủy các cấp và đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Kết luận số 69-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đảng ủy Khối nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phải lan tỏa mạnh mẽ những kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về công tác xây dựng Đảng, theo Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đảng ủy trực thuộc; tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là các cuốn sách mới: "Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững"; "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" trong toàn Đảng bộ Khối.

Công tác tuyên truyền lan tỏa mạnh mẽ các hoạt động kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2024…/.

Trần Đình Phương

Tin liên quan

Xem thêm