Xây dựng Đảng

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn mới

Cần Thơ

Các cấp ủy, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

TTXVN - Ngày 8/9, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam; phát huy vai trò của cựu chiến binh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh tham gia hoạt động đạt hiệu quả cao hơn; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Các cấp Hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo đảm sự đồng thuận xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng, phối hợp, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, các chương trình phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cấp Hội quan tâm xây dựng tổ chức vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, gắn với xây dựng Ban chấp hành các cấp bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý; coi trọng quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển hội viên, bảo đảm chất lượng; phối hợp tuyên truyền, vận động cựu quân nhân tham gia các câu lạc bộ. Cùng với đó, chủ động phối hợp, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Hội và nhiệm vụ cấp ủy địa phương giao.…

Theo báo cáo, các cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam. Các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đặc biệt là trong công tác chăm bồi, tạo nguồn giới thiệu để cấp ủy xem xét kết nạp Đảng.

Hầu hết hội viên Hội Cựu chiến binh phát huy truyền thống cách mạng, tiền phong, gương mẫu, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt phong trào Cựu chiến binh đoàn kết, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, nhất là hoạt động tình nghĩa trong hội viên; tích cực chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Nội dung và phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh các cấp có nhiều đổi mới, ngày càng nền nếp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn cách mạng mới. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới. Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tiêu biểu, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh…/.

Ngọc Thiện

Xem thêm