Chỉ đạo, Điều hành

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố, đất nước

TP. Hồ Chí Minh

Có ít nhất 30% ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học của thanh niên được ứng dụng, triển khai phục vụ sản xuất và đời sống; 25% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì - mục tiêu trong Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

(TTXVN) Chiều 9/12, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2022-2025, nhằm xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, gắn với hệ thống giải pháp, nhiệm vụ, trọng trách cụ thể của từng ngành, địa phương trong công tác chăm lo, phát triển thanh niên phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2022-2025 có mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng Thành phố, đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng thực hành xã hội, nghề nghiệp và việc làm; kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng thực hành xã hội, nghề nghiệp và việc làm có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ.

Chương trình hướng đến phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết HĐND Thành phố đã đưa ra những mục tiêu cụ thể cho công tác phát triển thanh niên, trong đó, đến năm 2030, hằng năm, 100% thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kinh tế, khoa học-công nghệ. hội nhập quốc tế; kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Có ít nhất 30% ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học của thanh niên được ứng dụng, triển khai phục vụ sản xuất và đời sống; 25% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; 35% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối, hỗ trợ từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp…

Nghị quyết vừa được thông qua cũng đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực thiện chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.

Việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh niên sẽ xây dựng và triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức, lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi"; tạo cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc gắn với bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên; giáo dục lịch sử, truyền thống dân tộc; công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức hoạt động biểu diễn, phổ biến âm nhạc dân tộc, sử ca, nhạc truyền thống cách mạng trong đoàn viên, thanh niên…

Nhằm đạt được mục tiêu đồng hành, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, Thành phố sẽ tạo cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ thanh, thiếu niên có điều kiện học tập, nâng cao trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với khả năng sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ; xây dựng chính sách khuyến khích, đãi ngộ cho thanh niên là học sinh, sinh viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi học thuật của Thành phố, quốc gia, khu vực và thế giới; xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp", thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố Khởi nghiệp - Lập nghiệp” giai đoạn 2022 - 2027…

Nghị quyết cũng bao gồm những nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về đào tạo nghề, tư vấn và giải quyết việc làm cho thanh niên; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thể trạng cho thanh niên; chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; huy động nguồn lực đầu tư phát triển thanh niên; trang bị kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh niên.

Nghị quyết HĐND Thành phố Hồ Chí Minh quy định nguồn kinh phí thực hiện chương trình phát triển thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025 gồm ngân sách được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm (phần kinh phí không giao tự chủ) và ngân sách xã hội hóa cùng các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. /.

Xuân Khu

Xem thêm