An sinh

Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chính quyền địa phương đóng vai trò “then chốt”

Cấp ủy, chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Những kết quả ngành Bảo hiểm Xã hội đạt được cho thấy những đóng góp quan trọng này.

Người dân đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện Trà Cú (Trà Vinh). (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Chính quyền địa phương đóng vai trò “then chốt”

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và nhân dân, thời gian qua, cơ quan này luôn đặc biệt coi trọng và tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đặc biệt là các giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bảo hiểm Xã hội các địa phương đã tham mưu, đề xuất đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với sự tham mưu tích cực của cơ quan Bảo hiểm Xã hội, công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các địa phương luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp, đồng thuận của các sở, ban, ngành liên quan.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã chú trọng ban hành nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp. Đồng thời, có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình ngoài mức quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, các địa phương đã chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành trong công tác tổ chức, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra…

Đồng bộ trong chỉ đạo, thực hiện

Hiện nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; trong đó có 47 địa phương đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo đến 100% cấp xã, cấp huyện trên địa bàn; 668/705 huyện và 9.021/10.599 xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo.

55 địa phương đã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ, chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, 543 huyện, 6.469 xã đưa chỉ tiêu bao phủ cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 620 huyện, 7.112 xã đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

Cấp thuốc bảo hiểm y tế cho bệnh nhân. (Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN)

Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng ngoài mức quy định của Nhà nước. Trong năm 2022, có 13 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; 57 tỉnh, thành phố hỗ trợ thêm từ 10-30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, 27 địa phương hỗ trợ người làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với các mức 3%, 10%, 15%, 20%-70%. Có 24 địa phương hỗ trợ người thuộc hộ nghèo đa chiều tham gia bảo hiểm y tế với nhiều mức khác nhau.

28 địa phương hỗ trợ thêm cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhiều mức: 3%, 5%, 10%-30%. 19 tỉnh hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình với mức từ 20-30%.

Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố còn có chính sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế là người cao tuổi (dưới 80 tuổi), người thu gom rác…

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực. Theo đó, diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng từ 2,3 triệu người năm 1995 lên trên 16,5 triệu người vào năm 2021 (gấp 7,2 lần). Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng từ 6 nghìn người năm 2008 lên 1,45 triệu người vào năm 2021 (gấp 241,7 lần). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng từ gần 6 triệu người năm 2009 lên 13,4 triệu người vào năm 2021 (gấp 2,24 lần). Số người tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 7,1 triệu người năm 1995 lên 88,8 triệu người vào năm 2021 (gấp 12,5 lần), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Đặc biệt, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, với tinh thần triển khai quyết liệt, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội đã thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ với tổng chi phí trên 47,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của Chính phủ. Trong thành tích ấy có sự đóng góp quan trọng từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện.

Sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp ủy, chính quyền địa phương cho thấy, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về lợi ích, giá trị nhân văn và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước được nâng lên rõ rệt, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự đồng thuận trong triển khai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các cấp, các ngành từ Trung ương xuống địa phương.

Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt được những kết quả tích cực. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm