Xây dựng Đảng

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thanh Hóa

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.
Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

TTXVN - Sáng 14/3, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã làm được và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cũng như bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của Đảng bộ. Từ đó góp phần kiến nghị, đề xuất các giải pháp với Trung ương trong việc ban hành Chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, thông qua Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ của tỉnh nhận thức đúng đắn hơn về những hạn chế, yếu kém để từng bước khắc phục; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và toàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ chủ chốt tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, trên cơ sở đó phân tích, làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị.
Ảnh: Hoa Mai/TTXVN

Thanh Hóa đã thực hiện bài bản, hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW, công tác xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp đã theo đúng phương châm dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng Đảng... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ các văn bản hướng dẫn rất cụ thể, rõ ràng, bài bản, khoa học, từ chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thông tin tuyên truyền... đến triển khai trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nhờ đó, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Tỉnh đã sớm hoàn thành việc thể chế hóa, cụ thể hóa và tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế, tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi cho các cấp, ngành trong việc triển khai./.

Hoa Mai

Xem thêm