Xây dựng Đảng

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cần Thơ

Các cấp cần tham mưu bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ; kịp thời sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ quản lý.

TTXVN - Ngày 22/6, Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng của 20 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam trong 6 tháng đầu năm 2023, diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Hội nghị do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức.

Chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hay

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cho biết, Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm tốt của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đồng thời trao đổi để giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở nhằm thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đề án theo chương trình công tác đã thống nhất từ đầu năm.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm như: tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp. Đồng thời, tích cực triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW; ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị ở địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh, về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp cần tham mưu bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ; kịp thời sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cùng với đó, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ theo phân cấp quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy tích cực cụ thể hóa, đưa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống...

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy trong khu vực cùng với toàn ngành đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2023; kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương gắn với sơ kết, tổng kết việc thực hiện làm cơ sở cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, trọng tâm là thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Mặt khác, các địa phương đã hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2022 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ…

Bên cạnh những kết quả nổi bật, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như việc tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện một số quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, địa phương có lúc chưa kịp thời; việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác chính sách cán bộ ở một số địa phương, đơn vị còn chậm. Một số tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa thực sự sâu sắc; báo cáo kết quả đánh giá xếp loại còn chậm; một số hạn chế, khuyết điểm năm trước chưa được khắc phục triệt để. Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả người đứng đầu ở một số sở, ban, ngành, địa phương chậm được kiện toàn. Có nơi chưa kịp thời, quyết liệt trong việc nắm bắt tình hình, đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức có tâm lý e ngại, sợ sai trong thực hiện nhiệm vụ...

Công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ở một số địa phương chưa có chuyển biến tích cực; việc kết nạp đảng viên có nơi chưa bảo đảm chỉ tiêu đề ra, chưa cân đối giữa các lĩnh vực, thành phần.

Nguyên nhân chủ yếu là do cùng một thời điểm, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy, Thành ủy triển khai khối lượng công việc nhiều; việc cập nhật, lưu trữ thông tin, tư liệu chưa thường xuyên, đồng bộ nên trong quá trình tham mưu, tổng hợp, đề xuất còn chậm so với tiến độ theo yêu cầu. Đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng chưa thật sự đồng đều; phương thức triển khai công việc có lúc chưa thật sự khoa học, hiệu quả; tính tích cực, chủ động có nơi, có lúc chưa cao./.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm