Xây dựng Đảng

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc Đảng, xây dựng Đảng bộ chất lượng

Bắc Kạn

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành 31 chỉ thị, 42 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: TTXVN phát

TTXVN -Ngày 19/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025) và công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Hoàng Lục Do, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Việc thực hiện các quy định về thi hành Điều lệ Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc. Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hiện Bắc Kạn có 11 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 7 Đảng bộ huyện, 1 Đảng bộ thành phố, 3 Đảng bộ trực thuộc, 426 tổ chức cơ sở Đảng. Toàn Đảng bộ có 2.093 chi bộ trực thuộc, 4 Đảng bộ bộ phận, 10 Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng với 37.340 đảng viên. Kết nạp đảng viên qua các kỳ đại hội của Bắc Kạn đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của đảng viên. Các quy trình, thủ tục liên quan đến đảng viên đều được thực hiện đúng quy định.

Tỉnh đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; bầu cử trong Đảng và các nội dung liên quan đến bầu cử... Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, huyện thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương ban hành, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định về chế độ họp định kỳ và tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo quy định. Về tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhận thức rõ vai trò, vị trí là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Hình thức sinh hoạt của các chi bộ cơ bản phù hợp với tình hình hiện nay.

Đối với kết quả 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, từ năm 2021 đến nay, Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ bản được sắp xếp, hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được củng cố; đội ngũ cán bộ, đảng viên hầu hết có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng.

Bắc Kạn đã chủ động cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo với nhiều cách làm hay, như: xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi”, “tự sửa” với 2.343 tập thể và 6.420 lượt cá nhân, cán bộ, đảng viên.

Tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 235 cán bộ lãnh đạo, quản lý với kết quả 100% người được lấy phiếu có tỷ lệ phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao trên 50%.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành 31 chỉ thị, 42 nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Bỏ phiếu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh Bắc Kạn. 
Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến việc thực hiện công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp tại Hội nghị; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động xây dựng quy hoạch ngay từ đầu năm để bảo đảm tính chủ động trong công tác quy hoạch cán bộ; chủ động công tác bồi dưỡng, đào tạo, bảo đảm các điều kiện quy hoạch cho cán bộ. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành sớm các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2024./.

Tuấn Sơn - Hoàng Giang

Xem thêm