Văn hóa

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Trà Vinh

Huy động đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

TTXVN - Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh Trần Quốc Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 31/10/2008 với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tỉnh tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ và phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, tỉnh Trà Vinh đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Hiện toàn tỉnh có 353 hội viên là các nhà văn, nghệ sĩ, tăng 233 hội viên so với năm 2008. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do các nhà văn, nghệ sĩ của tỉnh sáng tác, biểu diễn phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Giai đoạn 2008-2022, đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh đã giành được nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật, với 150 giải thưởng ở các kỳ thi quốc tế, toàn quốc và Đồng bằng sông Cửu Long, hơn 700 tác phẩm đoạt giải thưởng ở các cuộc thi cấp tỉnh và các cuộc thi do các ngành, các cấp tổ chức.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có 9 chi hội chuyên ngành và Hội Kiến trúc sư phối thuộc; có 9 Nghệ sĩ Ưu tú, 11 Nghệ nhân Ưu tú, 1 Nghệ nhân Nhân dân và 1 Nghệ sĩ nhiếp ảnh được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phong tước hiệu E.VAPA (nghệ sĩ xuất sắc); có 2 hội viên trình độ tiến sĩ, 16 hội viên trình độ thạc sĩ và 138 hội viên có trình độ Đại học đã được đào tạo, bồi dưỡng chính trị. Ngoài ra còn hàng trăm diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân hoạt động ở các đội thông tin lưu động, các đội ca múa dân tộc, câu lạc bộ đờn ca tài tử ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Tỉnh hiện có 2 đội tuyên truyền thông tin lưu động (Kinh và Khmer) cấp tỉnh; 95 câu lạc bộ đờn ca tài tử; 6 câu lạc bộ sinh hoạt các lĩnh vực âm nhạc, mỹ thuật, biển diễn văn nghệ...; 45 đội văn nghệ quần chúng; 27 đội Sadam; 89 dàn ngũ âm; 30 đội chằn khỉ... sinh hoạt tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt, thời gian qua, công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc, các tác phẩm văn học, nghệ thuật luôn được tỉnh ưu tiên thực hiện. Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có nhiều hiện vật về văn học, nghệ thuật các dân tộc được trưng bày tại Nhà Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh. Cùng với đó, tỉnh thực hiện nhiều đề án như bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử, nghệ thuật sân khấu Dù kê và sưu tầm nhiều tác phẩm văn học, thơ ca dân gian Khmer.

  Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng phát biểu tại hội nghị.  (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng cho rằng, bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt, địa phương vẫn còn tồn tại hạn chế. Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức đến văn học, nghệ thuật dẫn đến việc phổ biến, tuyên truyền chưa sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý về văn hóa, văn học, nghệ thuật còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của văn học, nghệ thuật trong tình hình mới…

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, trí tuệ nhân tạo sẽ có những tác động sâu sắc đến sự phát triển văn học, nghệ thuật. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn học, nghệ thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Lâm Minh Đằng yêu cầu các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng về lĩnh vực văn học nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ; đặc biệt là kết quả Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị.

Các cấp ủy Đảng nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo đối với văn học, nghệ thuật; huy động đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả trong việc tiếp tục nghiên cứu, xác định, triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn học, nghệ thuật; xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển dài hạn các lĩnh vực văn học, nghệ thuật; rà soát, triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật và văn nghệ sĩ.

Hội Văn học Nghệ thuật chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh và các địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tăng cường quảng bá tác phẩm có chất lượng cao về tư tưởng, nghệ thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn văn học trong nhà trường; phát hiện, bồi dưỡng những tài năng văn học, nghệ thuật trẻ, tạo lớp người kế thừa có năng lực chuyên môn cao và bản lĩnh chính trị vững vàng; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác giáo dục học sinh, sinh viên về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ, động viên, khích lệ các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật; có cơ chế tài trợ, hỗ trợ phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển các tài năng văn học nghệ thuật phù hợp theo điều kiện của tỉnh; phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống, văn nghệ quần chúng tại các địa phương; nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ tiến tới phát triển thêm các chi hội văn học, nghệ thuật tại các địa phương. Đồng thời, đa dạng hóa các sản phẩm văn học, nghệ thuật, chú trọng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, các nền tảng internet và mạng xã hội để thực hiện công tác quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW. (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW./.

Thanh Hòa

Xem thêm