Xã hội

Trà Vinh: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

Trà Vinh

Trà Vinh nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần, đạt được một số kết quả tích cực, nhất là về công tác xây dựng nông thôn mới và giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Công trình nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương do UBND thành phố Trà Vinh làm chủ đầu tư (Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN)

TTXVN-Theo UBND tỉnh Trà Vinh, tỉnh đang tập trung giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Đến ngày 15/6, toàn tỉnh đã giải ngân 103,4 tỷ đồng, đạt 12,3% tổng kế hoạch vốn; trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 13,3% kế hoạch; vốn địa phương đối ứng đạt 15,9%; vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023 giải ngân đạt 6,2%. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã giải ngân 56,324 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giải ngân 0,476 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải ngân 46,6 tỷ đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn các sở, ngành, địa phương rà soát lại kết quả, tiến độ triển khai thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, bất cập, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (trước ngày 30/6) xem xét, tháo gỡ; trường hợp vượt thẩm quyền của tỉnh thì tham mưu, để xuất Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Trung ương để có chủ trương xử lý phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh lưu ý Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục cần phải triển khai kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện vốn được phân bổ cho các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn quản lý.

Theo ông Lê Văn Hẳn, các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tập trung nguồn lực đầu tư cho các địa bàn khó khăn, góp phần nâng cao sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung, dự án thành phần, đạt được một số kết quả tích cực, nhất là về công tác xây dựng nông thôn mới và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia còn một số hạn chế như: tiến độ giải ngân vốn thực hiện còn chậm; công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp chưa đồng bộ; một số văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa được ban hành kịp thời; cấp ủy Đảng, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức…./.

Thanh Hòa

Xem thêm