Xây dựng Đảng

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cần Thơ

Toàn Đảng bộ thành phố triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây Đảng, cụ thể là nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

TTXVN- Chiều 25/3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Đảng bộ thành phố Cần Thơ hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 642 tổ chức cơ sở Đảng gồm: 253 đảng bộ, 389 chi bộ cơ sở, 35 đảng bộ bộ phận, 2.248 chi bộ trực thuộc, với 55.369 đảng viên. Kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng 5 năm qua là công tác quán triệt, triển khai học tập các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, công tác quán triệt, triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng được quan tâm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy và đa số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng lên, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng được triển khai hiệu quả, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện sát hợp tình hình thực tế của thành phố.

Công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn Đảng bộ thành phố triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các lĩnh vực công tác xây Đảng, cụ thể là nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên...

Về thực hiện Điều lệ Đảng, qua gần 15 năm tổ chức triển khai, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Trong tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm đồng bộ giữa chủ trương của Đảng với cơ chế, chính sách và nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của chính quyền các cấp; thường xuyên đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Những kết quả đạt được trong thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong thành phố ngày càng vững mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng và việc thực hiện Điều lệ Đảng thời gian qua còn có hạn chế, khuyết điểm như, một số cấp ủy, tổ chức Đảng và một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng chưa cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, học tập và quán triệt Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành ở một số nơi còn chậm, phương pháp chưa đổi mới. Kết quả triển khai cải cách hành chính trong Đảng có chuyển biến, nhưng chưa thật sự đồng bộ, toàn diện, một số lĩnh vực, nội dung chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, ngành thành phố tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Đảng bộ thành phố tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, bảo đảm kiến tạo, liêm chính, hành động; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khơi dậy tinh thần cống hiến của cán bộ, công chức...

Cùng với đó là tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong công tác xây dựng Đảng, cụ thể: Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng... góp phần tạo chuyển biến căn bản trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của toàn Đảng bộ thành phố./.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm