Thời sự

Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời đại mới

Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc.

Quang cảnh Hội thảo.
Ảnh: Bảo Anh 

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam, góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định, thanh niên là chủ nhân của thời đại và tương lai của đất nước. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa lịch sử, thời đại. Giá trị là cốt lõi và linh hồn của văn hóa. Việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên hiện nay một mặt tiếp thu các giá trị văn minh nhân loại, gần gũi hơn với các trào lưu tiến bộ trên thế giới, mặt khác sẽ phát huy được những lợi thế của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, cũng như truyền thống bất khuất, lý tưởng cách mạng của các thế hệ đi trước.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về hai nội dung chính: Giá trị hình mẫu thanh niên - Một bộ phận góp phần hình thành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; Giải pháp xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam góp phần thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Các ý kiến cũng tập trung phân tích, làm rõ quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ thanh niên cũng như những giá trị cốt lõi của người thanh niên trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhiều đại biểu cũng chia sẻ quan điểm về tương quan giữa giá trị hình mẫu thanh niên với hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; đánh giá những kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp tiếp tục triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là trong phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), để hình thành được lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, đủ sức kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngoài việc giáo dục về chính trị, tư tưởng, chuyên môn, thể chất..., cần kết hợp với việc giáo dục đạo đức, giáo dục lý tưởng để tạo ra cái gốc, cái nền tảng trong thanh niên.

Chia sẻ về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới" với 6 tiêu chí, 6 giá trị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Những giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô mang tính đại chúng, phù hợp với phần đông thanh niên, cũng là mục tiêu để thanh niên hướng đến. Các tiêu chí, giá trị được cấu trúc một cách logic, ngắn gọn nhằm giúp thanh niên dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, có thể suy nghĩ và làm theo mọi lúc mọi nơi…

Điều hành hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhận định: Hội thảo đã góp phần làm sâu sắc hơn chuẩn mực đạo đức của thanh niên Việt Nam với 3 giá trị nền tảng “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn” và 12 tiêu chí cốt lõi được xác định trong cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.

Từ những đề xuất tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết mong muốn các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng nên giá trị, hình mẫu thanh niên trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng, cần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật phù hợp, nhất là chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo, chính sách hỗ trợ nghề nghiệp và học tập suốt đời, chính sách bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ sáng tạo cho thanh niên. Tổ chức Đoàn cần tiếp tục kiên trì, linh hoạt trong quá trình xây dựng, định hướng nhận thức cho thanh niên về sự cần thiết, tính tất yếu và nội dung các giá trị hình mẫu của người thanh niên thời kỳ mới./.

Hiền Hạnh

Xem thêm