Văn hóa

Xây dựng và phát triển văn hóa Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững

Bắc Giang

Ngày 29/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về văn hóa Bắc Giang (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo khoa học Thực trạng, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn khẳng định, hòa cùng dòng chảy của văn hóa dân tộc, tỉnh tạo dựng nên diện mạo một vùng đất vừa mang hồn cốt chung của dân tộc Việt Nam vừa mang cốt cách riêng của miền quê văn hiến. Nhân dân Bắc Giang đời sau nối tiếp đời trước đã sáng tạo một không gian văn hóa phong phú, độc đáo, đặc sắc và đồ sộ với hàng nghìn di tích, hàng trăm lễ hội truyền thống, nhiều làn điệu dân ca, dân vũ, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian được bảo tồn, giữ gìn, phát triển đến ngày nay. Trong đó, có nhiều di sản văn hóa được UNESCO, Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận, ghi danh.

Để góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang, đáp ứng mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ mới, Bắc Giang tổ chức Hội thảo với mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến quý báu của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa trong và ngoài tỉnh.

Tại Hội thảo, các đại biểu đều nhận định, Bắc Giang có nhiều điểm rất nổi trội tạo nên nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang Trương Quang Hải, việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Giang thời gian qua còn nhiều hạn chế. Trong đó, sự phát triển của văn hóa chưa thật sự tương xứng với tiềm năng vốn có của tỉnh; môi trường văn hóa ở một số nơi còn chưa lành mạnh. Đời sống văn hóa tinh thần ở một số nơi còn nghèo nàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa còn gặp khó khăn. Một số giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một...

Để thực hiện yêu cầu phát triển văn hóa, con người Bắc Giang thực sự là động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, địa phương cần quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa cơ bản, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đặc thù địa phương, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hoàn thiện thể chế, thiết chế văn hóa với những công năng hiệu quả. Tỉnh cần thực sự coi đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Bắc Giang là đầu tư cho tương lai, cho phát triển.

Đề xuất giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, các đại biểu cho rằng, tỉnh cần xử lý mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển văn hóa, con người Bắc Giang với sự phát triển đồng bộ của kinh tế, chú trọng đầu tư cho nguồn lực văn hóa của tỉnh.

Địa phương cần đầu tư và khai thác giá trị di sản văn hóa được ghi danh mang giá trị, ý nghĩa biểu tượng văn hóa Bắc Giang; khai thác, phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa tâm linh, công nghiệp văn hóa, công nghệ số. Đồng thời, cần xây dựng văn hóa trong chính trị, đạo đức, nhân cách, lối sống con người Bắc Giang.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cùng các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cho tỉnh ban hành chủ trương, biện pháp, cơ chế, chính sách, nghị quyết, quy hoạch... để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững của tỉnh trong thời kỳ mới.

Được biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Giang đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Ngoài ra, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 20/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam./.

Đồng Thúy

Xem thêm