Giáo dục

Bến Tre: Đã cấp, phát 574 tỷ đồng công tác cho khuyến học, khuyến tài

Bến Tre

Phong trào Khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu hút, khích lệ tinh thần thi đua học tập trong mọi tầng lớp nhân dân tại Bến Tre.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm (giữa) chủ trì Hội nghị. 
Ảnh: Công Trí-TTXVN

Sáng 18/6, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Theo Tỉnh ủy Bến Tre, sau 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đã phát triển sâu rộng và đem lại những kết quả thiết thực. Nhận thức và hành động về công tác này trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân được nâng lên. Các cấp ủy, chính quyền, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Hội Khuyến học các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo, phối hợp với các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nói chung và công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng. Phong trào Khuyến học, khuyến tài phát triển đa dạng, phong phú cả về hình thức và nội dung nên đã thu hút, khích lệ tinh thần thi đua học tập trong mọi tầng lớp nhân dân.

Toàn tỉnh có 9/9 hội khuyến học huyện, thành phố; 157/157 hội khuyến học xã, phường, thị trấn. Trên địa bàn đã thành lập 14.055 tổ, hội khuyến học; 577 ban khuyến học cơ quan; 152 ban khuyến học cơ sở thờ tự; 177 ban khuyến học dòng họ; 6 ban khuyến học doanh nghiệp; 499 chi hội trường học; 961 chi hội ấp, khu phố, với tổng số 472.151 hội viên.

Việc xây dựng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Công dân học tập” được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo; số lượng các mô hình học tập được công nhận ngày càng tăng. Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học tiếp tục được quan tâm và thực hiện, huy động từ nhiều nguồn, thể hiện sự quan tâm của hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài. Hội Khuyến học các cấp đã cấp phát hơn 574 tỷ đồng nhằm khuyến khích các hoạt động giáo dục và khen thưởng học sinh.

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm kết luận Hội nghị. 
Ảnh: Công Trí-TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm ghi nhận và biểu dương sự quan tâm, thực hiện công tác khuyến học của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thường trực Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế gắn với các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 
Ảnh: Công Trí-TTXVN

Các cấp, ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”, xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 387/QĐ-TTg, Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định xây dựng xã hội học tập là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”…

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc qua 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII trên địa bàn tỉnh./.

Trương Công Trí

Xem thêm