Xã hội

Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tháng 11/2016 đã khẳng định: Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

Bảo đảm quyền tự do Tôn giáo
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm