Xây dựng Đảng

Cần Thơ chú trọng đổi mới, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Cần Thơ

Công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn thành phố phải tiếp tục nỗ lực thực hiện.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 25/12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn thành phố phải tiếp tục nỗ lực thực hiện. Trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố cần triển khai, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của Ban Tổ chức Trung ương và Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024 của Thành ủy; chú trọng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngành tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ trong hệ thống chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảm bảo đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhân sự lãnh đạo, quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tiếp theo…

Các đại biểu nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển thành phố giai đoạn 2013-2023. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố Cần Thơ đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII) đúng yêu cầu, quy định. Công tác cán bộ được đổi mới, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy định, tiến độ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm.

Tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, phục vụ tốt yêu cầu trong công tác cán bộ và công tác đảng viên, nhất là đối với công tác quy hoạch cán bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện tốt. Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) thành phố Cần Thơ lần thứ II - năm 2023 được tổ chức thành công với nhiều kết quả đáng khích lệ, tiếp tục tạo sự lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của thành phố…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham mưu, ban hành một số văn bản cụ thể hóa quy định, kết luận của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn chậm, một số nội dung chưa phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng có nơi chưa bao quát, toàn diện. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao…/.

Ngọc Thiện

Tin liên quan

Xem thêm