Xây dựng Đảng

Chủ động tham mưu kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chỉ đạo kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn" để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác của cơ quan và Đảng bộ cơ quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sáng 27/12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chỉ đạo kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn" để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý,  Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung triển khai xây dựng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024 và các đề tài khoa học cấp Ban bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Cùng với đó, các đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu xây dựng các báo cáo tư vấn tham gia góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm đổi mới; xây dựng Chiến lược công tác tuyên giáo; bổ sung, phát triển lý luận, tham gia chuẩn bị, xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ban tham gia chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trong đó tham mưu Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương bảo đảm đầy đủ tài liệu, triển khai bài bản, khoa học, chất lượng, hiệu quả. Ban xây dựng chương trình công tác trọng tâm, kế hoạch hội nghị, hội thảo, tọa đàm, khảo sát, thăm dò dư luận xã hội năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả... Ban hành các Hướng dẫn triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng Chiến lược công tác ngành Tuyên giáo và đẩy mạnh công tác theo dõi địa phương...

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chủ động đổi mới nội dung, phương thức công tác theo hướng thiết thực, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh xây dựng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức nắm tình hình, chủ động đổi mới phương thức đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch. Ban chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin, định hướng dư luận xã hội...

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ban cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng theo hướng tăng cường tính định hướng, tính thuyết phục; tăng cường chỉ đạo, chủ động định hướng các cơ quan báo chí, xuất bản về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Ban đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới; về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, cách thức phối hợp gắn kết giữa tuyên truyền trong nước với tuyên truyền đối ngoại. Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh lực văn hóa, văn học, nghệ thuật...

Theo báo cáo, trong năm 2023 Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện tốt việc xây dựng các đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo lớn. Ban kịp thời xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo; chỉ đạo, định hướng các lĩnh vực công tác tuyên giáo; xây dựng tổ chức bộ máy và công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thông suốt, khắc phục những hạn chế, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị.

Cùng với những kết quả nêu trên, Báo cáo công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ cơ quan nhấn mạnh, năm 2023, công tác Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, củng cố thêm sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ cơ quan, góp phần khích lệ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cơ quan nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, ngày càng vững mạnh toàn diện.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được thúc đẩy mạnh mẽ, sâu rộng. Tính chủ động, hướng tới chi bộ cơ sở với phương châm: “Lấy chi bộ làm địa bàn trọng điểm; cán bộ, đảng viên làm chủ thể; lấy nâng cao đạo đức công vụ làm vấn đề cốt lõi” được nâng lên...

Tại Hội nghị, lãnh đạo và Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ và Cờ Thi đua, Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ cơ quan tặng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023./.


Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm