Xây dựng Đảng

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ

Hơn 50 tham luận cùng các ý kiến phát biểu tại hội thảo đã có những đánh giá khách quan, toàn diện, tác động nhiều chiều đối với kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Giáo sư - Tiến sĩ  Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

TTXVN - Sáng 25/12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động hết sức có ý nghĩa, nhằm thảo luận, tổng kết những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ, đề ra những giải pháp, nhất là trong tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII trong giai đoạn từ nay đến hết nhiệm kỳ. Đặc biệt, hội thảo còn góp phần tham gia việc tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ vừa qua đã tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được sau một nửa nhiệm kỳ, những điểm nghẽn, hạn chế, khó khăn còn tồn tại và rút ra các bài học kinh nghiệm căn cốt. Những điều này đã được thể hiện trong bài phát biểu bế mạc hội nghị rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, tình hình thế giới, trong nước vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhiều biến động khó dự báo. Để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội XIII đề ra cho cả nhiệm kỳ, tại Hội thảo này, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích làm sâu sắc hơn việc: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm ổn định vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, chấn hưng văn hóa, phát triển con người Việt Nam; hoàn thiện thể chế phát triển bền vững, trọng tâm là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Hơn 50 tham luận cùng các ý kiến phát biểu tại hội thảo của các nhà khoa học, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, trong 2 phiên tham luận, phát biểu và phiên thảo luận bàn tròn, đã có những đánh giá khách quan, toàn diện, tác động nhiều chiều đối với kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ, trong đó có minh chứng sinh động từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tại các địa phương, các ngành.

Các đại biểu đề cập những nguyên nhân, hạn chế, điểm nghẽn trong thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ vừa qua; tập trung đề xuất, lý giải những giải pháp quan trọng, cơ bản để trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ sẽ thực hiện thành công 6 nhiệm vụ này trong các lĩnh vực: xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; tăng cường quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu phát biểu tham luận, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh giai đoạn mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững; kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội XIII trên lĩnh vực xã hội và định hướng giải pháp trong giai đoạn tiếp theo; tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập của Việt Nam.

Các đại biểu cũng nêu ý kiến, thảo luận bàn tròn về tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; thúc đẩy phát triển kinh tế số; các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; những gợi ý từ thực tiễn khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn, các giải pháp đột phá thu hút đầu tư của Nam Định hay khắc phục “điểm nghẽn” của Bắc Giang…

Từ những nghiên cứu công phu, tâm huyết, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý đề xuất các giải pháp khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cơ chế, chính sách phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ thông qua phương thức nêu gương; tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; tăng cường tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; một số vấn đề đặt ra trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Nội dung của hội thảo là gợi mở một số vấn đề lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn, đóng góp cho việc xây dựng Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm