Chính phủ hành động

Công khai minh bạch các quy định kinh doanh

Các bộ, cơ quan đã thống kê, cập nhật 17.819 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. (Ảnh chụp màn hình)

Văn phòng Chính phủ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025), đến giữa tháng 12/2022, các bộ, cơ quan đã thống kê, cập nhật 17.819 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh, gồm 4.398 thủ tục hành chính; 868 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 2.771 yêu cầu, điều kiện; 856 chế độ báo cáo; 87 thủ tục kiểm tra chuyên ngành với 8.848 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và 78 quy định cấm. Trong số này, 15.298 quy định đã duyệt công khai, còn 2.521 quy định chưa công khai.

Nằm trong số các bộ có tới cả nghìn quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu danh sách với 5.942 quy định được cập nhật và đã duyệt công khai 5.772 quy định. Trong đó, Bộ đã duyệt công khai toàn bộ 165 thủ tục hành chính; 182 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 290 yêu cầu, điều kiện; 17 chế độ báo cáo; 21 quy định cấm. Với thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Bộ đã công khai 22 thủ tục với 5.097 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, còn 1 thủ tục với 170 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành chưa duyệt công khai.

Tiếp đến là Bộ Giao thông Vận tải với 2.890 quy định, đã duyệt công khai 1.511 quy định gồm 413 thủ tục hành chính; 142 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 208 yêu cầu, điều kiện; 35 chế độ báo cáo; 27 thủ tục kiểm tra chuyên ngành với 713 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Số chưa duyệt công khai chủ yếu rơi vào thủ tục kiểm tra chuyên ngành gồm 2 thủ tục với 1.348 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Bộ Công Thương công khai 1.439/1.452 quy định được cập nhật (445 thủ tục hành chính; 48 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 206 yêu cầu, điều kiện; 179 chế độ báo cáo; 6 thủ tục kiểm tra chuyên ngành với 561 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành). Con số này của Bộ Tài chính là 1.114/1.421 quy định và Bộ Y tế là 1.316/1317 quy định.

Bên cạnh việc cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành, các bộ, cơ quan đã cập nhật, công khai 475 quy định dự kiến ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và 744 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, nhiều nhất là Bộ Giao thông Vận tải với 163 quy định; Bộ Thông tin và Truyền thông có 148 quy định và 208 phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với 170 phương án; Bộ Y tế 175 phương án; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 51 quy định và 33 phương án cắt giảm, đơn giản hóa…

Việc cập nhật các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đang có hiệu lực thi hành vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách các quy định này. Đây cũng là mục tiêu hướng đến của dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME) do USAID hỗ trợ Văn phòng Chính phủ thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2023./.

Chu Thanh Vân

Xem thêm