Môi trường

Dấu ấn của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2022

Dấu ấn 20 năm thành lập và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn trong sự phát triển bền vững đất nước.

(TTXVN) Ngày 30/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 9 sự kiện nổi bật năm 2022 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Các sự kiện gồm:

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai với nhiều điểm mới đột phá, tạo động lực đưa nước ta phát triển có thu nhập cao

Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", trong đó đã xác định 5 quan điểm và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết từ nay đến 2025 và đến 2030, trọng tâm là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

2. Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng tiếp tục được hoàn thiện phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới

Ngày 10/2/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra 4 quan điểm mới là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của ngành địa chất và khoáng sản trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định tài nguyên địa chất, khoáng sản vừa là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vừa là nguồn dự trữ lâu dài của quốc gia cần phải được quy hoạch, điều tra, thăm dò đầy đủ; được quản lý tập trung, thống nhất; khai thác, sử dụng bền vững, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Dấu ấn 20 năm thành lập và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn trong sự phát triển bền vững đất nước

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí đặc biệt là một Bộ đa ngành quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, gác cửa cho phát triển bền vững đất nước; tiếp cận các vấn đề toàn cầu như biến đối khí hậu, an ninh tài nguyên, an ninh sinh thái; tham mưu, giúp Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Bộ đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ, giai đoạn phát triển.

4. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0”

Các mục tiêu được cụ thể hóa thông qua việc công bố Tuyên bố chính trị thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với Nhóm các đối tác quốc tế nhân dịp Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ASEAN-EU với gói tài chính tối thiểu đạt 15,5 tỷ USD được huy động trong giai đoạn từ 3 - 5 năm tới. Tại Hội nghị COP27, quốc tế đánh giá cao việc Việt Nam phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật, khẳng định có thể nâng tổng mức đóng góp về giảm phát thải lên mức 43,5%, tương đương với 403,7 triệu tấn CO2, vào năm 2030 so với kịch bản phát triển thông thường. Cùng nhiều cơ chế, chính sách, chiến lược ban hành và các hoạt động tham gia đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao Việt Nam là mẫu hình đi đầu về các hành động thích ứng biến đổi khí hậu.

5. Hệ thống cảnh báo sớm phát huy hiệu quả trong giảm nhẹ thiên tai

Trải qua năm 2022 với nhiều khác biệt và đặc thù, thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn thể hiện tính chất cực đoan nguy hiểm, số cơn bão, áp thấp nhiệt đới không nhiều hơn trung bình các năm trước nhưng đã xuất hiện siêu bão, các trận mưa lớn cường độ lớn và dồn dập gây áp lực cho các đô thị của nước ta. Việc chủ động cảnh báo, dự báo sớm đã giúp các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng tránh đã giảm thiệt hại ở mức thấp nhất do thiên tai, trong đó tác động cơn bão số 4 - cơn bão được xác định đạt cường độ siêu bão mạnh nhất trong vòng 20 năm qua trên khu vực Biển Đông.

6. Khung pháp lý, chính sách bảo vệ môi trường tiếp tục được hoàn thiện

Triển khai thi hành Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn; Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050... Theo thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định chuyên ngành công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, khung pháp lý, chính sách cho hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm tương thích, tổng thể, toàn diện, hài hòa với các hệ thống pháp luật khác, phù hợp với xu hướng phát triển; phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp cũng như cả hệ thống chính trị trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từ hoạch định chính sách đến tổ chức, giám sát thực hiện.

7. Hoàn thành nhiều quy hoạch, đề án, dự án trọng điểm quốc gia về tài nguyên nước

Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022, trong đó quy định toàn diện, tích hợp nội dung của các ngành khai thác, sử dụng nước phù hợp định hướng, quan điểm xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia.

8. Kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nghi thức kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. (Ảnh: TTXVN)

Hệ thống đã được hoàn thành về cấu trúc, mô hình và nền tảng công nghệ thông tin để kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ cơ sở dữ liệu đất đai và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh. Theo đó, đã thực hiện thành công hàng nghìn giao dịch và khai thác, tra cứu, xác thực thông tin điện tử dữ liệu thông tin đất đai và dân cư đạt mức độ 4. Đến nay, 56 tỉnh, thành phố với 309 đơn vị hành chính cấp huyện, 4.267 đơn vị hành chính cấp xã, phường được kết nối với 18 trường nội dung thông tin nghiệp vụ đất đai và dân cư.

9. Tham gia tích cực, hiệu quả vào các cơ chế hợp tác toàn cầu về đa dạng sinh học, phát triển bền vững

Tại Hội nghị thượng đỉnh về đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP15), Việt Nam cùng các quốc gia thành viên đã thống nhất thông qua Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Kunming - Montreal định hướng công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên toàn cầu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Nhiều địa phương tham gia các hoạt động quốc tế hướng đến phát triển bền vững, điển hình là đại diện lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Mạng lưới các chính quyền địa phương của PEMSEA về phát triển bền vững vùng bờ (Mạng lưới PNLG) lần thứ 15; Thành phố Cần Thơ đại diện cho Việt Nam tham gia vòng Chung kết Chương trình Thành phố xanh toàn cầu (Global - OPCC) bên cạnh nhiều thành phố trên thế giới.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công và đặt dấu ấn đậm nét tại nhiều hội nghị, sự kiện quốc gia, quốc tế quan trọng; ký kết các chương trình hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững./.

PV

Diệu Thúy

Xem thêm