Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị tại Bắc Giang

Bắc Giang

Bắc Giang tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

TTXVN - Theo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang, thời gian tới tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn.

Bắc Giang quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhất là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về dân chủ, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bắc Giang thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh tích cực thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thời gian tới, Bắc Giang phát huy vai trò của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, Công đoàn và các đoàn thể chính trị trong thực hiện Quy chế dân chủ; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Quy chế dân chủ của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường các hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Địa phương thực hiện nghiêm quy định các nội dung cần được công khai cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết, tham gia góp ý; tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị…

Thời gian qua, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ.

Tính đến hết năm 2022, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang có 72 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (với 4.706 đảng viên), hầu hết đều là các tổ chức Đảng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. 100% chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở đơn vị mình.

Năm 2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang đã tích cực tham mưu cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản về thực hiện Quy chế dân chủ tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gắn với thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, trong quan hệ giải quyết công việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đến nay, các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang đều đã rà soát, bổ sung, ban hành quy chế làm việc; trong đó quy định rõ những việc mà cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức phải làm và được làm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng mở rộng dân chủ hơn.

Đồng thời, các tổ chức cơ sở Đảng đã chú trọng xác định rõ những việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết; đảm bảo dân chủ trong việc giải quyết công việc với công dân, tổ chức có liên quan gắn với cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch quy trình giải quyết các thủ tục, thời gian giải quyết từng loại công việc.

Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đúng định kỳ. Hằng năm, 100% các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo quy định. Thông qua hội nghị, ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, tinh thần đoàn kết được phát huy; quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được bảo đảm. Sau hội nghị, nhiều cơ quan, đơn vị đã sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế cho phù hợp…/.

Việt Hùng

Xem thêm