Thực thi chính sách

Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, sáp nhập, tổ chức lại, giảm 113 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2015; giải thể 2 đầu mối đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; giảm một đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

TTXVN - Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã rà soát, sáp nhập, tổ chức lại, giảm 113 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2015; giải thể 2 đầu mối đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; giảm một đầu mối đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Đối với lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thái Nguyên rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại quy mô lớp học hợp lý, thu gọn các điểm trường lẻ, sáp nhập 44 trường, giảm 22 trường so với năm 2015. Tỉnh thực hiện sáp nhập: Trường Cao đẳng Sư phạm vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên và đổi tên thành Trường Cao đẳng Thái Nguyên; Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú với Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp, Trung tâm Dạy nghề cấp huyện thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở cấp huyện.

Trong lĩnh vực y tế, Thái Nguyên thực hiện thống nhất mô hình mỗi cấp huyện chỉ có một Trung tâm Y tế đa chức năng, trừ các huyện có bệnh viện hạng II trở lên. Tỉnh hoàn thành việc sáp nhập 4 bệnh viện tuyến huyện và 4 trung tâm y tế tuyến huyện thành trung tâm y tế thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh tuyến huyện tại Phổ Yên, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ.

Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, Thái Nguyên chuyển Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử - sinh thái ATK Định Hóa từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; tổ chức lại Ban này theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở; đồng thời thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông của 9 huyện, thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình, Thư viện, Nhà thiếu nhi...

Trong quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các đơn vị sự nghiệp ở Thái Nguyên giảm khoảng 1.600 biên chế sự nghiệp so với năm 2021. UBND tỉnh phê duyện danh mục vị trí, việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho 100% đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phân loại đội ngũ viên chức phù hợp.

Cùng với thực hiện tinh giản biên chế, Thái Nguyên đang thực hiện lộ trình chuyển đổi 47 đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên thành công ty cổ phần (cơ chế tự chủ) đối với 4 đơn vị: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Kiểm định chất lượng và Tư vấn xây dựng giao thông, Viện Quy hoạch xây dựng và Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Thái Nguyên, về cơ bản, công tác đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đạt mục tiêu đề ra, nhất là việc sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức, các đầu mối bên trong, giảm đầu mối cấp phòng, cấp trung gian. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp công lập được rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, việc tinh giản biên chế đạt nhiều kết quả, tạo cơ sở tiếp tục đẩy mạnh trong giai đoạn đến năm 2026.

Tuy vậy, quá trình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ở Thái Nguyên còn một số bất cập: Cơ sở pháp lý, các quy định cụ thể về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của các đơn vị dự kiến kiện toàn, sắp xếp, sáp nhập còn chưa đồng bộ; một số đơn vị vẫn đồng nhất giữa giảm biên chế do nghỉ đúng tuổi với tinh giản biên chế; công tác quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, đổi mới cơ chế quản lý, tài chính và xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công còn chậm...

Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận, quy định, quyết định của Đảng, Chính phủ về biên chế, quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026; xây dựng cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và trình độ đào tạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị.../.

Hoàng Thảo Nguyên

Tin liên quan

Xem thêm