Xây dựng Đảng

Đưa Quảng Ngãi phát triển trở thành tỉnh khá ở khu vực miền Trung

Quảng Ngãi

Tăng trưởng và phát triển kinh tế của Quảng Ngãi phục hồi khá sau COVID-19; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch.

TTXVN - Ngày 7/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi đạt được những kết quả khả quan, khá toàn diện, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Nổi bật là tăng trưởng và phát triển kinh tế có bước phục hồi khá sau COVID-19; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động xuất, nhập khẩu có chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 14,2%/năm, kim ngạch nhập khẩu bình quân tăng 25,6%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước, giải ngân hằng năm đạt tỷ lệ cao. Văn hóa, xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được bảo đảm.

Khách du lịch tham quan rừng dừa nước Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN).

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện theo đúng quy định. Tỉnh ban hành nhiều quy định mới, triển khai nhiều mô hình mới về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế phù hợp với quy định mới của Trung ương và thực tiễn của tỉnh, góp phần giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sự thống nhất, đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích rõ một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa bảo đảm phương châm “mở” và “động”. Công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên, nhất là trong khu vực ngoài nhà nước còn khó khăn. Kinh tế có bước tăng trưởng nhưng chưa bền vững. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa hình thành được chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, chưa thu hút được dự án quy mô lớn để thúc đẩy phát triển du lịch đột phá và mang đặc trưng riêng của tỉnh...

Đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ đến hết năm 2023 so với 24 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 22/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt, một chỉ tiêu đạt một phần, 9 chỉ tiêu còn lại tiếp tục phấn đấu đạt kế hoạch đề ra, 02 chỉ tiêu dự kiến khả năng không đạt là tốc độ tăng trưởng GRDP và năng suất lao động xã hội.

Quảng Ngãi chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN).

Hội nghị xác định, từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn hết sức quan trọng, tỉnh cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Tỉnh khẩn trương tập trung đề ra các giải pháp, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể để đạt 2 chỉ tiêu có khả năng đạt thấp là tốc độ tăng trưởng GRDP và năng suất lao động xã hội.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục hành động với phương châm “Đoàn kết - kỷ cương - trách nhiệm - linh hoạt - hiệu quả”, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Tỉnh tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo rà soát, tham mưu cho Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng tổ chức đánh giá việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ đã đặt ra đều phải được thực hiện kịp thời và hiệu quả.

Tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp theo hướng toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phân công rõ trách nhiệm và xác định thời gian, tiến độ hoàn thành công việc; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị. Quảng Ngãi tiếp tục chú trọng, tăng cường làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền các cấp quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, cùng nhau vươn tới những mục tiêu mới và đạt nhiều thành tựu mới, sớm thực hiện thành công mục tiêu đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung vào năm 2025./.

Phạm Văn Cường

Xem thêm