Xây dựng Đảng

Hà Nam: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, đề án trọng tâm

Hà Nam

Sau 2 năm triển khai, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

TTXVN - Ngày 24/3, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội nghị nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam đã báo cáo kết quả thực hiện: Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới”; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng giai đoạn 2021-2025”; Đề án số 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội giai đoạn 2021-2025”.

Sau 2 năm triển khai, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên về các nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết chuyên đề, đề án trọng tâm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, ban, ngành, địa phương sau khi triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng; nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Đối với Nghị quyết số 05, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tới tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ; thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy, Bí thư chi bộ. Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện tốt công tác quản lý, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, thường xuyên rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Để thực hiện hiệu quả Đề án số 02, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận. Các đơn vị tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp…

Đối với Đề án số 01, bà Đinh Thị Lụa yêu cầu Đảng đoàn Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực, chủ động trong tham mưu với cấp ủy cùng cấp các nội dung lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền cùng cấp đặc biệt là trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền../.

Thanh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm