Thực thi chính sách

Hà Nội: Ủy quyền một phần cho cấp huyện lập hội đồng thẩm định giá đất và giá khởi điểm

Hà Nội

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc định giá đất, quyết định giá đất theo nội dung đã được UBND thành phố ủy quyền tại Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 4950/QĐ- UBND ngày 29/9/2023.

Ô đất đấu giá thuộc xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - TTXVN

TTXVN - Thực hiện Công điện số 965/CĐ-TTg ngày 13/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất, UBND thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ, yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện.

Về định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06/5/2023, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo công tác định giá đất; rà soát, tham mưu UBND thành phố xem xét, quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đảm bảo trình tự, thủ tục, đúng quy định pháp luật và không gây khó khăn, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án đầu tư.

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố khẩn trương hoàn thành kết luận thanh tra trách nhiệm của các cơ quan trong việc chậm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét chỉ đạo trước ngày 30/11/2023.

Các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Quy hoạch - Kiến trúc; Cục Thuế thành phố chủ động rà soát, phối hợp chặt chẽ trong thẩm định giá đất để đẩy nhanh tiến độ định giá đất cụ thể trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc định giá đất, quyết định giá đất theo nội dung đã được UBND thành phố ủy quyền tại Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 4950/QĐ- UBND ngày 29/9/2023.

Về thực hiện thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức, người dân, thành phố đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, tích cực giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương kịp thời khắc phục, xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong xử lý công việc; đảm bảo giải quyết nhanh, đúng thời hạn các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Thành phố giao Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra chuyên đề công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (lần đầu) tại các quận, huyện, thị xã; chỉ rõ các đơn vị né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, gây khó dễ cho người dân, cơ quan, tổ chức, ưu tiên kiểm tra đột xuất khi có phản ánh kiến nghị.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu sử dụng đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; tham mưu đề xuất nhu cầu sử dụng đất phải đảm bảo việc khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định; không gây lãng phí về nguồn lực đất đai. Mặt khác, Sở khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản số 8141/BTNMT-QHPTQĐ ngày 25/9/2023, 8523/BTNMT-QHPTQĐ ngày 05/10/2023, dự thảo Văn bản của UBND thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, UBND thành phố Hà Nội đã ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Thời hạn ủy quyền từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 30/6/2025.

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố trong phạm vi quyền, nhiệm vụ được ủy quyền; không được ủy quyền lại cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện quyền, nhiệm vụ đã được ủy quyền. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo đề xuất thành phố xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; đồng thời đảm bảo các điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền…

UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định điều chỉnh tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng thuộc đô thị, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có lợi thế, khả năng sinh lợi.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 01/02/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Trước ngày 01/6/2025, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức sơ kết đánh giá kết quả công tác ủy quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét việc tiếp tục ủy quyền làm cơ sở tổ chức thực hiện cho thời gian tiếp theo.

Cũng theo chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 18/9/2023, Hà Nội triển khai Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố (áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024).

Quyết định mới này sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND. Cụ thể: Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; tính thuế sử dụng đất; tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê./.

Linh Khánh

Tin liên quan

Xem thêm