An sinh

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm chính trị và 6 kết quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2023.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN - Sáng 17/1, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, quyết tâm chính trị và 6 kết quả nổi bật của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong năm 2023.

Theo đó, công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, 63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới cấp xã; 46 địa phương đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, 60 địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

22 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. 62 địa phương trích ngân sách hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm y tế…, cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị các cấp nhằm thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù kinh tế năm 2023 có sự hồi phục nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thu nhập người lao động giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành, nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phục vụ chi trả kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng gắn thực hiện nhiệm vụ thu, chi, giải quyết chính sách, quản lý quỹ và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Công tác quản lý đầu tư quỹ được thực hiện đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả, tối ưu hóa phương án đầu tư.

Công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; chống trục lợi, tối ưu quỹ bảo hiểm y tế. Năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt khám, chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Tài chính triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo chi đúng, chi đủ, phục vụ kịp thời các hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vượt tổng mức thanh toán theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời tới từng người tham gia, thụ hưởng; góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với Bộ Công an đi đầu trong triển khai Đề án 06, tạo đột phá trong quản lý, được người dân, xã hội đánh giá cao; ứng dụng hiệu quả công nghệ số; các thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, đơn giản hóa nhằm cắt giảm chi phí, tạo thuận lợi tối đa phục vụ người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trong năm 2024, Phó Thủ tướng lưu ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các mục tiêu, kế hoạch trong Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030, để kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác, làm cơ sở triển khai trong toàn ngành.

Ngành chủ động nắm bắt, đánh giá những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật để có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phối hợp với Bộ Y tế trong tổng kết và xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

"Những vướng mắc trong Luật Bảo hiểm xã hội phải được xem xét, sửa đổi, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời. Luật này gắn sát sườn với ngành Bảo hiểm xã hội, có tác động lớn, nhạy cảm, phải nghiên cứu kỹ, thông tin truyền thông phù hợp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm vi phạm.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo đúng quy định; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm số tiền chậm đóng. Giải quyết, chi trả đúng đối tượng, kịp thời, đầy đủ các quyền lợi của người tham gia.

Lưu ý Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, phát huy tối đa hiệu quả công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đúng quy định, bảo đảm an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với Đề án 06 và chuyển đổi số của Chính phủ để thực hiện hiệu quả nhất...

Về những kiến nghị, đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và địa phương, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp, nghiên cứu, phối hợp để giải quyết theo thẩm quyền. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế nghiên cứu, đề xuất và trình Chính phủ, các cấp có thẩm quyền trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các luật liên quan phù hợp với chủ trương, đường lối, chỉ đạo tại các nghị quyết của Trung ương về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các luật có liên quan.

Các bộ, ngành liên quan sớm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, về khám bệnh, chữa bệnh, lao động... liên thông, chia sẻ với cơ quan Bảo hiểm xã hội và đảm bảo tính pháp lý, đầy đủ của dữ liệu được liên thông, chia sẻ tạo thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch điện tử nhằm tăng cường tính chính xác, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành Bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đồng thời, đưa chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện lộ trình phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vào nghị quyết, chương trình hành động, xác định đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bởi, để thực hiện giải quyết các vấn đề an sinh xã hội cần huy động tổng thể các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương và sự chung tay của toàn dân.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng hai cá nhân, danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc tặng Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh./.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trao Huân chương Lao động hạng Ba và Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc cho các cá nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm