Khoa học

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhiều vấn đề về cơ chế, chính sách pháp luật khoa học và công nghệ sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện.

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: (Huy Hùng/TTXVN)

TTXVN - Ông Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trong quý IV/2023, Bộ tập trung hoàn thiện một số cơ chế, chính sách pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ tiếp tục rà soát, sắp xếp các đơn vị trực thuộc Bộ theo quy định tại Nghị định 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức triển khai các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương về khoa học và công nghệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đặc biệt chú trọng các nước là đối tác chiến lược, chiến lược toàn diện với Việt Nam; thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở thế mạnh của đối tác, nhu cầu của Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học và công nghệ gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Bộ chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đông Nam Bộ; Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; Techmart Việt Nam 2023; Techfest quốc gia; Khóa họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF)…

Quý III/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 văn bản ( hai nghị định, một nghị quyết và một chỉ thị). Đó là, Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 2/6/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 1/8/2023 về việc chuyển giao nguyên trạng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc quyền quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ về UBND thành phố Hà Nội quản lý; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5/10/2023 về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập.

Bộ hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 8 dự thảo văn bản. Đó là Nghị định quy định về khu công nghệ cao; Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về "Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới"; Quyết định phê duyệt giải pháp tổng thể về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng suất lao động đến năm 2030; Quyết định quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030; Quyết định phê duyệt Đề án Chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng…

Bộ chủ trì, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Đông Nam Bộ; Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới; Techmart Việt Nam 2023; Techfest quốc gia; Khóa họp của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ vvới Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức (BMBF)…/.

PV

Xem thêm