An sinh

[Infographics] Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chính sách an toàn, tin cậy

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách nhân văn, ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, giữ vai trò trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

(Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Chính sách về bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ theo hướng gia tăng quyền, lợi ích của người tham gia, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và thông lệ quốc tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội ưu việt, nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người dân khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn…

Tin liên quan

Xem thêm