Sức khỏe

Khắc phục các tồn tại trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Từ ngày 27/9 đến ngày 28/11/2022, Thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, 15 bệnh viện, một Trung tâm Y tế và 16 phòng khám trên địa bàn.

Người dân đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thanh tra Bộ Y tế đã có kết luận thanh tra về công  tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế và dân số tại thành phố Hà Nội. 

* Còn có những vi phạm về quảng cáo khám, chữa bệnh

Theo kết luận thanh tra, đối với công tác cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề, thanh, kiểm tra, hậu kiểm của Sở Y tế Hà Nội về khám, chữa bệnh tư nhân, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, còn một số tồn tại: Việc tiếp nhận, kiểm soát, thẩm định hồ sơ tại bộ phận "một cửa" còn hạn chế, chưa kỹ lưỡng và không đúng. Công tác kiểm soát, thẩm định hồ sơ còn chưa kỹ lưỡng. Một số hồ sơ, thời gian cấp phép còn kéo dài (quá 45 ngày theo quy định, có đơn vị kéo dài 100 ngày), gây khó khăn cho cơ sở khám, chữa bệnh và không đúng quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

Công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm thực hiện còn ít, nhất là công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy phép hành nghề. Cụ thể, nhiều phòng khám chuyên khoa sau khi được cấp giấy phép hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn không thực hiện ngay việc đề nghị Sở Y tế thẩm định, phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn để thực hiện. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân còn vi phạm các quy định về quảng cáo khám, chữa bệnh...

Đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về khám, chữa bệnh tư nhân của một số cơ sở khám, chữa bệnh được thanh tra, đoàn thanh tra đã phát hiện 7 cơ sở chưa có danh mục phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật được phép thực hiện. 3 cơ sở có biểu hiện không đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Một cơ sở có người hành nghề khám, chữa bệnh không đeo biển tên khi hành nghề. Ba cơ sở lập sổ khám, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật. 8 cơ sở lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định. 8 cơ sở quảng cáo dịch vụ đặc biệt (khám, chữa bệnh) không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định...

Liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế, một trong những tồn tại được kết luận chỉ ra đó là: việc còn một số đơn vị sử dụng lao động chưa tham gia bảo hiểm y tế cho người lao động, còn có tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng và đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng còn chậm - trách nhiệm thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội chưa tích cực thanh tra chuyên ngành bảo hiểm y tế nhằm chủ trì/tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh, thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan Bảo hiểm Xã hội Hà Nội và các cơ sở  khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế - trách nhiệm thuộc Sở Y tế... 

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế có tăng nhưng tăng chậm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của thành phố tuy có tăng nhưng so với mặt bằng chung của cả nước vẫn còn thấp và còn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, địa phương - trách nhiệm thuộc UBND thành phố Hà Nội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tuy được củng cố, nâng cao, tuy nhiên chất lượng, dịch vụ chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác phối hợp giữa ngành y tế và cơ quan bảo hiểm y tế trong thanh, quyết toán chi phi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều khó khăn, vướng mắc - trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Sở Y tế và Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội.

Việc chấp hành các quy định chuyên môn trong khám, chữa bệnh về bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thanh tra, còn có bệnh án được kiểm tra, giám định việc chỉ định sử dụng xét nghiệm, chỉ định thuốc, áp giá xét nghiệm, áp giá thuốc chưa đúng quy định - trách nhiệm thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế...

* Nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật

Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra đã hướng dẫn sở y tế, cơ quan Bảo hiểm Xã hội, thành phố Hà Nội, Chi cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình, 32 cơ sở khám, chữa bệnh được thanh tra thực hiện các quy định; lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 438,5 triệu đồng. Đoàn Thanh tra yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh này phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn, cơ sở không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế giám sát việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của 14 cơ sở nêu trên. Bên cạnh các kiến nghị đối với các đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Đoàn Thanh tra đề nghị Sở Y tế thành phố Hà Nội tăng cường tuyên truyền, phổ biển, hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân để các cơ sở nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động; giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép hành nghề của người hành nghề khám, chữa bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh; chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ, tập huấn, bổ túc, cập nhập kiến thức chuyên môn cho cán bộ của bộ phận "một cửa" thuộc văn phòng Sở.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội cần rà soát lại các hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề, nghiên cứu xem xét điều chỉnh, thu hồi đối với những trường hợp chưa đủ thời gian thực hành, chưa đúng với văn bằng, chứng chỉ, chưa đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân được thanh tra khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, giám sát việc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra, hậu kiểm, hướng dẫn việc chấp hành những quy định của pháp luật đối với các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn quản lý...

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội tăng cường năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế, thực hiện giám định và từ chối tham toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm chính xác, khách quan, minh bạch; thực hiện đúng pháp luật về thanh tra chuyên ngành trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và quyền hạn được giao...

Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thanh tra nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại đã nêu; chấp hành nghiêm Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng đoàn thanh tra; thực hiện đúng các quy định đối với hành nghề khám, chữa bệnh tư nhân, tuân thủ các quy định về quy chế chuyên môn; định kỳ báo cáo kết quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động đến các cơ quan quản lý để tổng hợp, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền có giải pháp khắc phục, sửa đổi cho phù hợp./.   

P. V

Xem thêm