Xã hội

Khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước đi lên xã hội chủ nghĩa

TP. Hồ Chí Minh

Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, khẳng định ngày càng vững chắc vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Đại diện Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.  (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

(TTXVN)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023), ngày 29/8, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với báo Người Lao động, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi giới thiệu sách, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, khẳng định ngày càng vững chắc vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Quang cảnh buổi giới thiệu sách. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thực tế này là minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và dân tộc ta; khẳng định mạnh mẽ quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội, giải đáp những băn khoăn của một bộ phận người dân, đồng thời đập tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo của các thế lực phản động, thù địch, từ đó củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là vô cùng cần thiết.

Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật ấn hành tháng 2/2022, với 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội Khoa học, Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh, cuốn sách có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tiến sĩ Thân Ngọc Anh, cuốn sách có nhiều giá trị nổi bật; trong đó, Tổng Bí thư khẳng định, Chủ nghĩa xã hội là một xã hội tốt đẹp với quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước lấy nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân; hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với muôn vàn khó khăn, thách thức. Trong quá trình ấy phải thực hiện một nền kinh tế với nhiều thành phần, nhiều loại hình sở hữu để phát huy mọi tiềm năng phát triển đất nước; tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của nhân loại.

Nội dung cuốn sách cũng nhấn mạnh đến vấn đề phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, giải quyết hài hòa các lợi ích, vấn đề xã hội; trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải vừa xây, vừa chống, vừa học hỏi, vừa hoàn thiện thể chế, không được nóng vội, chủ quan duy ý chí; phải xây dựng, củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; xác định độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình đổi mới, hội nhập.

Trong quan hệ quốc tế, phải luôn giữ vững lập trường, quan điểm thêm bạn, bớt thù; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; luôn vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới.

Nghiên cứu bài viết về công tác đối ngoại trong cuốn sách với tên gọi “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc”, bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, Tổng Bí thư đã khái quát về những đặc trưng của ngoại giao “cây tre Việt Nam”.

Đó là mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách, khó khăn vì độc lập dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; là đoàn kết, nhân ái, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người; biết tiến biết thoái; "tùy cơ ứng biến", "lạt mềm buộc chặt".

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố bộ sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm lan tỏa sâu rộng tác phẩm quý đến mọi tầng lớp nhân dân./.

Lý Thu Hoài

Xem thêm