Xây dựng Đảng

Kỳ họp thứ tám Hội đồng Lý luận Trung ương

Hà Nam

Kỳ họp lần này tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo đề xuất “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Kỳ hợp thứ tám Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 30/9, tại tỉnh Hà Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ tám. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ tri Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, nội dung của Kỳ họp lần này tập trung thảo luận Dự thảo Báo cáo đề xuất “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”, nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Sau khi nghe Dự thảo Báo cáo, các ý kiến phát biểu cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo; đồng thời tập trung thảo luận sâu vào một số vấn đề trọng tâm như: Bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước giai đoạn 2021-2025 ảnh hưởng đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường, biến đổi khí hậu, văn hóa, giáo dục, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những vấn đề mới đặt ra; Nhìn lại 40 năm đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội; Bối cảnh, quan điểm, mục tiêu, định hưởng phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn 2045, những nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, khoa học, các đại biểu tập trung thảo luận, góp nhiều ý kiến có giá trị để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo; phân tích làm rõ hơn những luận điểm, một số vấn đề lý luận thực tiễn, khó khăn, thách thức, những điểm nghẽn và vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cũng như những nhận thức mới, dự báo bối cảnh quốc tế, trong nước, cơ hội, thách thức, những yêu cầu mới và nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả Kỳ họp gợi mở nhiều vấn đề hữu ích, thiết thực giúp Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đề xuất “Một số vấn đề lý luận- Thực tiễn phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng”,/.

Thanh Tuấn

Xem thêm