Xây dựng Đảng

Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga: Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội

Đối với Việt Nam, thực tế lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô.

Pano điện tử chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 7/11, nhân dân tiến bộ thế giới kỷ niệm 106 năm ngày Cách mạng tháng Mười Nga thành công (7/11/1917 - 7/11/2023). Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trong lịch sử thế giới, đã giành thắng lợi, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là một sự kiện có ảnh hưởng rộng nhất tới phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Xô Viết đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa quần chúng nhân dân thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Cuộc cách mạng ấy có tính đột phá, mở đường cho phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Cách đây 106 năm, tháng 4/1917, V.I. Lenin về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Nga. Đêm 24/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức đêm 6/11/1917), khởi nghĩa vũ trang nổ ra ở Petrograd (nay là Saint Petersburg). Ngày 25/10/1917, các lực lượng khởi nghĩa đã làm chủ tình hình ở Petrograd. Tới 2h10 rạng sáng 26/10/1917, Cung điện Mùa Đông được giải phóng, các bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời bị bắt giữ. Cuộc khởi nghĩa vũ trang tại Petrograd kết thúc thắng lợi. Ngày 25/10/1917, theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại. Đến cuối tháng 3/1918, Chính quyền Xô Viết đã giành được thắng lợi hoàn toàn trên phạm vi cả nước Nga rộng lớn. Đó là “thời kỳ” - như Lenin gọi - “tiến quân thắng lợi rực rỡ” của chính quyền Xô Viết.

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại Lenin, của những người Bolshevik và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô Viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhận định: “Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người”, “Cách mạng tháng Mười đã chứng tỏ có khả năng lật đổ nền chuyên chính của bọn bóc lột, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã hội bảo đảm cho đất nước phát triển rực rỡ một cách nhanh chóng chưa từng thấy, đưa quần chúng lao động đến một cuộc sống xứng đáng, vẻ vang và ngày càng phồn vinh, làm cho người lao động có một tổ quốc tự do, hạnh phúc và hùng cường, hướng tới những chân trời tươi sáng, mà trước kia không thể nghĩ tới”…

Trong hơn bảy mươi năm tồn tại và phát triển, Liên bang Xô Viết đã giành được nhiều thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp bảo vệ thành quả của Cách mạng tháng Mười cũng như công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội, và đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại. Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và những thành tựu to lớn của Liên bang Xô Viết đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức, trong đó có Việt Nam và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng về khả năng tự giải phóng.

Đối với Việt Nam, thực tế lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo thành công những tư tưởng của Cách mạng tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng của nước ta. Người nhận xét: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mệnh Nga là đã thành công và thành công đến nơi”; từ đó khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

Với sự lựa chọn và quyết định con đường cách mạng đi theo Cách mạng tháng Mười Nga, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước, dân tộc ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và giành những chiến thắng lịch sử: Điện Biên Phủ (7/51954), giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

Đặc biệt, công cuộc đổi mới gần 40 năm qua của đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là kết quả của quá trình đổi mới có nguyên tắc, năng động trên cơ sở kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời, cũng là cơ sở để mỗi người Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc lịch sử, ý nghĩa và giá trị hiện thực của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại đối với cách mạng Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được minh chứng cho sức sống của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười, 5/11/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, hơn lúc nào hết, chúng ta càng nhận thức rõ hơn những giá trị và đóng góp to lớn mà cuộc cách mạng này đã mang lại cho nhân loại, càng nhận thức sâu sắc hơn những bài học xương máu từ sự đổ vỡ của chủ nghĩa xã hội hiện thực mô hình Xô Viết và càng kiên định hơn con đường đổi mới vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Thực tiễn và các thành tựu của cách mạng Việt Nam là thực tế sinh động góp phần bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Marx-Lenin và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã được khẳng định, những bài học kinh nghiệm đắt giá từ biến cố đầy bi kịch xảy ra ở Liên Xô vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, cùng những nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ rõ: biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; sự xuống cấp về các giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống; những mâu thuẫn, bức xúc trong xã hội sẽ còn diễn biến phức tạp; phân cực giàu - nghèo có xu hướng ngày càng gia tăng... đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân không được chủ quan, tự mãn với những kết quả đã đạt được. Đồng thời, bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, nhận diện và khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Như trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Luôn luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; dựa vào dân, lấy "dân là gốc", khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng "thế trận lòng dân", lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có như vậy, chúng ta mới tiếp tục vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc; đồng thời góp phần khẳng định giá trị trường tồn, vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga./.

V.Đ

Tin liên quan

Xem thêm