Chỉ đạo, Điều hành

Lào Cai phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước

Lào Cai

Xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của tỉnh, của vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 28/6, tại thành phố Lào Cai, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã báo cáo khái quát với Đoàn công tác một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong đó, về kinh tế, sau nửa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Lào Cai vẫn duy trì được ở mức 5,45% trong năm 2021, mức 9,02% trong năm 2022, và đạt mức 4,7% trong 6 tháng đầu năm 2023. Cùng với những kết quả về kinh tế, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, hoạt động kiểm tra, giám sát tiếp tục được coi trọng, các cấp ủy đã kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đề án của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025”. 

Tỉnh Lào Cai cũng chủ động xây dựng, ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư trong việc lãnh đạo xử lý các vụ án, vụ việc; các kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ đạo hoàn thành việc thực hiện yêu cầu của các đoàn kiểm tra, theo đó đã kiến nghị và được Ban Nội chính Trung ương nhất trí đưa ra khỏi diện theo dõi 6 vụ việc. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Lào Cai đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, phải thống nhất về mặt nhận thức và quan điểm tỉnh Lào Cai có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước, nhất là về chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh khá của cả nước, tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt của tỉnh, của vùng Trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Lào Cai, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thường xuyên bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện nghiêm các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành, trong đó cần bám sát các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du, miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045.  

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Quán triệt sâu sắc "công tác xây dựng Đảng là then chốt", là yếu tố quyết định đến sự phát triển, quan tâm đầy đủ công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Tỉnh chỉ đạo quán triệt sâu sắc trong cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.  

Ngoài ra, đồng chí Trần Cẩm Tú cũng nhắc nhở Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 01 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và Tỉnh ủy Lào Cai chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án ở địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lào Cai đã kiến nghị với Đoàn công tác và đồng chí Trần Cẩm Tú quan tâm, xem xét chỉ đạo để sớm ban hành các chương trình, kế hoạch, quy định nhằm cụ thể hóa các chủ trương về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Có cơ chế, chính sách cụ thể về thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. 

Tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước và giữa các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức chính trị; đề nghị tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra các cấp. Trung ương sớm sửa đổi, bổ sung Quy định số 04-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương theo hướng thống nhất mô hình tổ chức bộ máy.  

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục thể chế hóa chiến lược, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế vùng, trong đó ưu tiên cho vấn đề nguồn lực đối với các địa phương trong vùng. Cho phép áp dụng một số cơ chế đặc thù phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa; chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công. Đẩy nhanh việc đầu tư dự án đầu tư đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 2, đoạn Yên Bái - Lào Cai; sớm cho triển khai nghiên cứu khả thi dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đẩy nhanh việc triển khai “Khu hợp tác kinh tế qua biên giới” tại Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm