Xây dựng Đảng

Vĩnh Long: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

Vĩnh Long

Tỉnh đề ra chủ trương, quyết sách lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

TTXVN - Ngày 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và quán triệt, triển khai Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 của Ban Bí thư “Về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”; kế hoạch số 163-KH/TU, ngày 24/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm đã thông báo, quán triệt các nội dung và kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, diễn ra từ ngày 15 - 17/5 tại Hà Nội. Theo đó, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tựu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, đề ra chủ trương, quyết sách lớn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phong cách, phương pháp công tác, lề lối làm việc, bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận của nhân dân trong chấp hành, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm