Xã hội

Long An: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp

Long An

Năm 2022, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện đạt 100% theo Kế hoạch đề ra.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

(TTXVN) Năm 2023, tỉnh Long An tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ quy trình xây dựng, tránh chồng chéo, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, minh bạch và tính khả thi khi áp dụng thực hiện.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị là kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, bảo đảm thủ tục hành chính mới ban hành phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, trọng tâm là thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực về đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế...

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối trung gian, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Các ngành liên quan nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực; kiên quyết xử lý, sắp xếp, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị phấn đấu dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 85%; hồ sơ nộp trực tuyến đạt 60%; 86% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng...

Để tăng cường nhân lực phục vụ cải cách hành hành chính, tỉnh xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, Long An tiếp tục rà soát, hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu triển khai, vận hành các hệ thống đặt tại Trung tâm dữ liệu; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, an ninh mạng và năng lực phục vụ phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; phát huy hiệu quả nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) của tỉnh, thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu bộ ngành đã sẵn sàng chia sẻ; đặc biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, doanh nghiệp, kết nối hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành trong tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan chủ trì triển khai nội dung cải cách hành chính. Qua đó, các đơn vị bảo đảm kế hoạch được triển khai đồng bộ, gắn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và đem lại hiệu quả thiết thực, tổ chức thực hiện việc rà soát để sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo quy định.

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số được tập trung thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng góp phần phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường số và phục vụ cho người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Long An đã hoàn thành 43/43 nhiệm vụ, đạt 100%. Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện đạt 100% theo Kế hoạch đề ra./.

Thanh Bình

Xem thêm