Chỉ đạo, Điều hành

Phát huy giá trị văn hóa xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện

Thái Nguyên

Các giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên là một trong những nền tảng quan trọng xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

TTXVN - Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện là chủ đề Hội thảo khoa học do Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức ngày 18/5. Cùng với hơn 180 đại biểu tham dự tại điểm cầu trung tâm còn có hơn 5.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu trên toàn tỉnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023). Hội thảo góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam; khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững...

Các tham luận tại hội thảo khẳng định, trải qua 8 thập kỷ với rất nhiều biến động, các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị dẫn đường. Dưới ánh sáng của Đề cương, Đảng, Nhà nước, nhân dân ta, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ đã dày công xây dựng nền văn hóa mới, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Từ thời kỳ chiến tranh đến công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hôm nay, đội ngũ văn, nghệ sĩ ngày càng hùng hậu, có sự kế thừa và phát triển vững chắc qua các thế hệ, đóng vai trò quan trọng để đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Các tham luận đã làm rõ ý nghĩa, những giá trị bền vững và kết quả việc vận dụng Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng qua các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt là cách thức vận dụng, phát huy giá trị của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Tham luận tại hội thảo đã chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên “bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện"; trong đó, khẳng định các giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên là một trong những nền tảng quan trọng xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phân tích và đề xuất những nội dung, giải pháp, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Đảng bộ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực.

Một số tham luận đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong việc giữ gìn, phát huy vai trò của văn hóa, sức mạnh con người ở mỗi địa phương, đơn vị đối với sự phát triển của từng địa phương, ngành, lĩnh vực trong sự phát triển chung của tỉnh; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là hệ thống các quan điểm lý luận về văn hóa của Người và việc vận dụng, lan tỏa những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí, góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn, tình cảm con người Thái Nguyên...

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các luận điểm của Đề cương đến nay vẫn còn nguyên giá trị, sức ảnh hưởng và tiếp tục cần được vận dụng, kế thừa, bổ sung, hoàn thiện trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững của đất nước và của tỉnh.

Hội thảo đã phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề cương tại tỉnh Thái Nguyên qua các giai đoạn lịch sử; làm rõ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.

Trong thời gian tới, trên cơ sở kết quả hội thảo, Tỉnh ủy sẽ xây dựng và sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hóa, con người Thái Nguyên trong tiến trình phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá xây dựng tỉnh “bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”...

Dịp này, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã khen thưởng, tặng Giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt 1 năm 2023./.

Hoàng Thảo Nguyên

Xem thêm