Xã hội

Phú Yên: Phát động thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Phú Yên

Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) kiểm tra việc liên thông dữ liệu theo Đề án 06 tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên. (Ảnh: TTXVN phát)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025” nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính, thúc đẩy tinh thần thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Mục đích của phong trào thi đua này nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần động viên tinh thần nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tỉnh Phú Yên phấn đấu hàng năm cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh, đảm bảo mục tiêu năm 2023 các chỉ số PAR Index, PCI, PAPI, SIPAS xếp hạng trong nhóm 40 tỉnh, thành phố và phần đấu đến năm 2025 xếp nhóm 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối tượng thi đua là tập thể các sở, ban, ngành và các phòng, ban, đơn vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức hội, hiệp hội thuộc tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn. Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung thi đua tập trung vào 06 nội dung chủ yếu gồm: (1) thực hiện đồng bộ đạt yêu cầu các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ; (2) hoàn thành tốt giải pháp để nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính (SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025; (3) nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính ở phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách; (4) tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; (5) thi đua tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đề xuất các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính; (6) thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm bằng hoặc vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội...

Xuân Triệu

Xem thêm