Xã hội

Tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đường giao thông ở xã nông thôn mới Tân Hiệp A, Huyện Tân Hiệp (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

(TTXVN) Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối năm sẽ có thêm 6 xã, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 106, chiếm 91,3%; trong đó có 4 xã nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh có thêm 2 huyện An Biên và Kiên Lương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 7/15 huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Lê Hữu Toàn cho biết, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên đầu tư xây dựng, phát triển sản xuất cho các xã gần đạt 19 tiêu chí của các địa phương đã đăng ký, đồng thời giữ vững và nâng lên chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Tỉnh tập trung thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo hướng tạo sức lan tỏa sâu rộng, động lực mạnh mẽ tác động tích cực đến mọi mặt đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Để thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đến năm 2025, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 30 xã nông thôn mới nâng cao, 15 xã kiểu mẫu và 7-9 huyện nông thôn mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh nhấn mạnh, tỉnh ủy nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở các cấp, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và từng hộ gia đình trong thực hiện cuộc vận động. Đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, cả nhiệm kỳ của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp của tỉnh triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhất là ở cấp xã; đồng thời thực hiện tốt các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Kiên Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"…

Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, nội dung, biện pháp, nguồn lực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", qua đó nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân để phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước khác.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong tỉnh tăng cường công tác giám sát thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân trong thực hiện cuộc vận động, với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"./.

Lê Huy Hải

Xem thêm