An sinh

Thu hẹp khoảng cách phát triển

Các Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã tạo những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo.

Xem thêm