Xây dựng Đảng

Thường trực Ban Bí thư: Công tác dân vận - “cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng”

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, dù ở bất cứ vị trí, hoàn cảnh nào, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, “làm càng cao, tính gương mẫu càng lớn”.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Sáng 8/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định những kết quả đạt được của ngành Dân vận năm 2023 góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Cơ sở có được những kết quả trên là sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công tác dân vận có vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhấn mạnh những giá trị sâu sắc của Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, nhân dân là chủ”, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, vấn đề cốt lõi tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân là phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân được tham gia vào quá trình phát triển đất nước và xây dựng Đảng; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, thiết thực của nhân dân.

“Việc gì có lợi cho dân hết sức làm. Việc gì hại đến dân, phải hết sức tránh. Làm được, nhân dân sẽ gắn bó, đồng hành cùng với Đảng, làm nên sự nghiệp cách mạng”, Thường trực Ban Bí thư nói.

Gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, hoạt động của nhà nước, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, dù ở bất cứ vị trí, hoàn cảnh nào, “cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, “làm càng cao, tính gương mẫu càng lớn”.

Cùng với cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, Ban Thường vụ tỉnh/thành ủy, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận; lãnh đạo, chỉ đạo để huy động và phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị cùng làm dân vận đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cần tiếp tục dành sự ưu tiên, quan tâm đến công tác dân vận của Đảng, làm sâu sắc thêm và đề xuất thêm những vấn đề vận động quần chúng một cách thực chất.

Thường trực Ban Bí thư mong muốn, trong thời gian tới, công tác dân vận của Đảng tiếp tục đạt được kết quả sâu sắc, hoàn thành mọi nhiệm vụ Đảng giao phó, nỗ lực hết lòng, hết sức vì cuộc sống của nhân dân, giữ vững nhiệm vụ “cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng”.

* Đổi mới hướng mạnh về cơ sở

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, năm 2024, ngành Dân vận tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Thường trực Ban Bí thư giao và 6 nhiệm vụ công tác đã đề ra. Trọng tâm là tham mưu các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thưTrung ương Đảng, Trưởng Ban Dận vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận.

Tăng cường hơn nữa việc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân và các ban, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, tổ chức và giải quyết kiến nghị, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Các mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục xây dựng, nhân rộng gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị đã quan tâm, đổi mới công tác dân vận, hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia, quyết định chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước.

Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đã nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, cải cách hành chính, xây dựng “chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa sâu, rộng, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, khơi dậy động lực, tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc của mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân kiên định, hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống.

Ban Dân vận Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, trong đó, đã tham mưu ban hành các nghị quyết, kết luận, quyết định góp phần hoàn thiện thể chế về công tác dân vận; áp dụng thống nhất trong Đảng, hệ thống chính trị; làm căn cứ cho cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nhiệm vụ thuận lợi.

Ban Dân vận các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận; phổ biến, quán triệt và kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản, tổ chức sơ kết, tổng kết các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác dân vận của Đảng; xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân theo hướng sát thực, hiệu quả, gắn với cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện luật dân chủ ở cơ sở.../.

Diệp Trương

Tin liên quan

Xem thêm