Xây dựng Đảng

10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa công bố 10 hoạt động và sự kiện nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trao tặng sách cho các đại biểu dân tộc. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

TTXVN -  Các hoạt động, sự kiện tiêu biểu gồm:

1. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”

Với việc đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Nghị quyết số 43-NQ/TW đặt mục tiêu: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường..., góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuốn sách được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Nội dung cuốn sách gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở tại 63 tỉnh, thành phố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là tài liệu quý về xây dựng, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

3. Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(i) Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị

Tại Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương, nội dung Quy định nêu rõ: Đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương là tổ chức đảng do Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và một số hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đảng đoàn, ban cán sự đảng do Bộ Chính trị quyết định thành lập gồm Đảng đoàn Quốc hội; Ban cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

(ii) Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 6/9/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đây là quyết định mang tính lịch sử và đánh dấu bước ngoặt mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, định danh rõ cơ cấu tổ chức, bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

4. Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Đề án tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tích cực triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp theo tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hiện đang triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cấp xã.

5. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 1/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và ban hành Nghị quyết số 26/NQ/ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Sau 20 năm tổ chức, Ngày hội đã góp phần quan trọng trong thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua từng thời kỳ. Việc tổ chức Ngày hội luôn nhận được sự quan tâm, ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở, đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân ở mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần thể hiện vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Tổ chức thực hiện đề án vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, thiết thực kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024)

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, ngày 13/5/2023, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức Lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện đặc biệt mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Mục tiêu là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian một năm (từ 7/5/2023 đến 7/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 - 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn nhà; tổng kinh phí vận động hỗ trợ dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/11/2023, đã có 4.989 hộ triển khai làm nhà, trong đó 3.828 hộ đã làm xong nhà. Tỉnh Điện Biên quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng, bàn giao 5.000 ngôi nhà trước ngày 3/2/2024 để giúp các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh có nhà mới đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

7. Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 7 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp hai tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội

Hoạt động đã góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước về thúc đẩy hơn nữa và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc. Từ nội dung của Chương trình, thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ở cấp Trung ương và các cơ quan ở cấp địa phương, nhất là các địa phương biên giới.

8. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 12 hội nghị, hội thảo với 230 lượt ý kiến góp ý; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tổ chức 51.153 hội nghị, hội thảo ở các cấp, với 1.300.758 lượt góp ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đóng góp vào hầu hết các nội dung của toàn bộ dự thảo.

9. Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 10/10/2023 về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ thành công của 15 năm triển khai Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành Nghị quyết liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết liên tịch mới gồm 3 chương, 18 điều, quy định mục đích, nguyên tắc, nội dung, cơ chế, trách nhiệm trong công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

10. Tổ chức thành công Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023

Việc vinh danh 54 tác phẩm xuất sắc tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 - 2023 là hoạt động thiết thực nhằm cổ vũ, tiếp thêm động lực cho những người làm báo cả nước kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, qua đó, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2023, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề nghị. Đây là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội. Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục cổ vũ, tôn vinh, ghi nhận đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm