Khoa học

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Hà Nội

Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ được xác định là động lực then chốt phát triển đất nước.

Tiến sỹ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

(TTXVN)- Sáng 12/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo “Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Khai mạc Hội thảo, Tiến sỹ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, giáo dục và đào tạo cùng với khoa học, công nghệ được xác định là động lực then chốt phát triển đất nước. Ngày 4/11/2013, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Trải qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29, giáo dục và đào tạo đất nước có nhiều bước phát triển. Tuy nhiên, nhiều việc vẫn phải tiếp tục bàn, thảo luận, đưa ra giải pháp hữu hiệu để giáo dục và đào tạo phát triển mạnh mẽ hơn nữa đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi Hội thảo. (Ảnh: Thanh Hương/TTXVN)

Tiến sỹ Phan Xuân Dũng nhấn mạnh, để đáp ứng với tình hình mới, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành kế hoạch 244, ngày 17/1/2023 để triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là đầu mối để lấy ý kiến của các nhà khoa học và giáo dục.

Đánh giá 10 năm thực hiện nghị quyết đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Viết Vượng, Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, Việt Nam có quyền tự hào rằng ngành Giáo dục và Đào tạo đã trưởng thành thêm một bước. 

Phổ cập giáo dục Tiểu học đã được thực hiện. Số trường học phát triển nhiều hơn. Số lượng học sinh, sinh viên ngày một gia tăng. Chất lượng giáo dục được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, nhiều công việc chưa đạt được mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Hiện nay, bậc giáo dục phổ thông có hai vấn đề nổi lên tạo ra những băn khoăn trong dư luận xã hội: đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu; xuất bản năm bộ sách giáo khoa gây tốn kém nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam cần thực hiện bằng giải pháp đồng bộ từ việc lập dự báo giáo dục 5 năm, 10 năm, đến việc tổ chức đào tạo giáo viên có chất lượng ở các trường đại học sư phạm, đến việc tuyển dụng giáo viên công khai, minh bạch, cần có chế độ tiền lương, ưu đãi cho giáo viên làm việc và cống hiến.

Riêng về xây dựng trường sư phạm và đội ngũ nhà giáo trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nghiêm Đình Vỳ, nguyên Phó Trưởng Ban Khoa giáo Trung ương đề nghị nên tiếp tục cải cách lại hệ thống sư phạm với việc hình thành mạng lưới các trường và các khoa Sư phạm. 

Xây dựng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là trường trọng điểm theo chủ trương đã định từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI.

Hai trường này phải xứng đáng với vị trí hàng đầu của toàn hệ thống sư phạm, giữ vai trò định hướng và hỗ trợ tích cực về mọi mặt cho các cơ sở đào tạo giáo viên trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức nghiên cứu khoa học. Các trường Đại học Sư phạm trọng điểm hướng tới chủ yếu là đào tạo sau đại học và trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là khoa học giáo dục.Các trường Đại học Sư phạm trọng điểm hướng tới chủ yếu là đào tạo sau đại học và trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, nhất là khoa học giáo dục.

Tại Hội thảo, các đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các viện, trường… đã trao đổi, thảo luận một số nội dung như: Đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo nghề nghiệp thực tế và bài hoạch rút ra từ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW tại hiệp hội kế toán, kiểm toán Việt Nam; nhận thức các cuộc đổi mới giáo dục tại Việt Nam; giáo dục địa phương một điểm mới nhất trong chương trình giáo dục phổ thông 2018…

Qua đó, các đại biểu đề xuất, kiến nghị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu tập trung đề xuất thực thi một số giải pháp như: Tăng cường thông tin tuyên truyền về giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; tăng cường thanh, kiểm tra giáo dục đào tạo/.

Lý Thanh Hương

Xem thêm