Xã hội

Trong tháng 7/2024: Hà Nội phấn đấu có thêm 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hà Nội

Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của thành phố Hà Nội là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 544 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 04-CTr/TU đến quý II/2024; kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024, đến nay, thành phố Hà Nội có thêm 75 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 48 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 186 xã và 68 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 544 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Trong tháng 7/2024, Hà Nội phấn đấu thêm 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

TTXVN

Xem thêm