Xã hội

Xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu

Long An

Long An đặt mục tiêu có 88,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

(TTXVN) Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Long An đặt mục tiêu đến năm 2025 có 88,2% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh phấn đấu đạt 40,1% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 10 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Minh Lâm yêu cầu, các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc; xây dựng nông thôn mới bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, bền vững, lấy người dân làm chủ thể tham gia, thụ hưởng thành quả của nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Qua đó, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Long An chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh đề nghị, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua "Long An chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí, tiêu chuẩn, biện pháp cụ thể, tránh hình thức, lãng phí; chú trọng chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để nhân rộng cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả.

Đến nay, Long An có 115/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 71,4%); 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (chiếm 18%); 4/15 đơn vị hành chính cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

Trần Thanh Bình

Xem thêm