Xây dựng Đảng

Ý kiến cán bộ, đảng viên: Giữ vững lập trường tư tưởng, cống hiến nhiều hơn cho đất nước

Hà Nội

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo đưa đất nước phát triển hơn.

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Sau 2 ngày rưỡi làm việc (từ ngày 15- 17/5), tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã kết thúc tốt đẹp. Hội nghị đã thảo luận cho ý kiến về các nội dung quan trọng: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo dõi Hội nghị thông qua các phương tiện truyền thông, các cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo để đưa đất nước phát triển hơn.

* Giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị

Nhà báo Huỳnh Đức Thế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đánh giá cao tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện và đáng mừng trên nhiều lĩnh vực.

Nhà báo Huỳnh Đức Thế bày tỏ tin tưởng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được chú trọng đẩy mạnh, từng bước tiến tới: "không dám", "không thể", "không muốn", "không cần" tham nhũng. Có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng hiệu quả, Nhà báo Huỳnh Đức Thế cho rằng, bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần phải giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để cống hiến sức lực và tri thức cho đất nước; nêu cao tinh thần cảnh giác không để những cám dỗ về vật chất tác động đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước.

Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần vận động nhân dân và người thân cần phải chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị; thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần đóng góp hết khả năng của mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời đại mới, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước.

*Tăng cường niềm tin của nhân dân

Theo Kỹ sư Bùi Công Khê, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung, vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước. Việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Qua đó, đã thể hiện được tinh thần dân chủ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh; đặc biệt củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Về kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, kỹ sư Bùi Công Khê tâm đắc nhất đến vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị bởi đó là vấn đế quan trọng nhất để đảm bảo thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác cán bộ, kỹ sư Bùi Công Khê cho rằng, Đảng cần lựa chọn, bố trí đúng những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước; đấu tranh loại bỏ ra khỏi đội ngũ những cán bộ sa vào tham nhũng; chống mọi biểu hiện “chạy chức”, “chạy quyền”, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn; khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách để không thể, không dám tham nhũng. Đồng thời chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng “bàn lùi”, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh mẽ sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, tư tưởng “cầm chừng”,“phòng thủ”, “che chắn” giữ “an toàn", “né tránh” đùn đẩy trách nhiệm trong một số bộ phận, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Kỹ sư Bùi Công Khê kiến nghị, cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo cấp cao cần phải thấm nhuần lời Bác dạy về mục đích vào Đảng là để phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân chứ không phải để “thăng quan, tiến chức”, "phát tài"; phải chọn lọc kỹ trước khi đề bạt cán bộ, tránh tình trạng, đề bạt cán bộ thiếu năng lực, như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói "đừng thấy đỏ tưởng là chín".

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tăng cường đoàn kết trong nhân dân, tuyên truyền, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Cán bộ, đảng viên cũng cần phải xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp, kỹ sư Bùi Công Khê nhấn mạnh./.

Diệu Thúy

Diệu Thúy

Tin liên quan

Xem thêm